Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 20OdK/12/2024

(FO) Rezdovič Andrej (09.12.1978)

Nové Zámky , 94002 Nové Zámky

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
26.04.2024
Zverejnený v OV č.:
82/2024
Dlžník:
Rezdovič Andrej IČO 09.12.1978, , Nové Zámky 0, 94002 Nové Zámky,
Správca:
JUDr. Vlasta Suchanová , Podzámska 32, 94001 Nové Zámky,
Spisová značka súdu:
20OdK/12/2024
Spisová značka správcu:
20OdK/12/2024 S12
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Uznesením Okresného súdu v Nitre č.k. 20OdK/12/2024 - 19 zo dňa  1.2.2024 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka a JUDr. Vlasta Suchanová, Podzámska 32, Nové Zámky bola ustanovená za správcu dlžníkovi, a to Andrej REZDOVIČ, nar. 9.12.1978, bytom Nové Zámky. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 28/2024 zo dňa 8.2.2024.

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR platí: "Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje."

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zo zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny ďalší majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v príslušnom konkurze a k dnešnému dňu t.j. k 23.4.2024  žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných šetrení ohľadom majetku dlžníka správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Andrej REZDOVIČ, nar. 9.12.1978, bytom Nové Zámky,   v konaní vedenom pred Okresným súdom Nitra pod č.k. 20OdK/12/2024   sa končí, nakoľko správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.

Podľa § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.

JUDr. Vlasta Suchanová, správca