Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/182/2023

(FO) Januchová Jana (01.01.1990)

Chyžné 160, 04918 Chyžné

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
26.04.2024
Zverejnený v OV č.:
82/2024
Dlžník:
Jana Januchová IČO 1.1.1990, , Chyžné 160, 049 18 Lubeník,
Správca:
, Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
7OdK/182/2023
Spisová značka správcu:
7OdK/182/2023 S1971
Druh:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
Text:

Oznámenie o zostavení zoznamu nákladov konkurzu a o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

(1) Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom príslušnej kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, so sídlom Nad Plážou 4419/23, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako Správca) ustanovený za správcu dlžníka Jana Januchová, trvale bytom Chyžné  160, 049 18 Lubeník, dátum narodenia 1.1.1990 podnikajúci pod menom Jana Januchová, miestom podnikania Muráň 296, 049 01 Muráň, IČO 47 740 329 (ďalej aj len ako Dlžník) uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 24.5.2023, sp. zn. 7OdK/182/2023, ktoré bolo publikované v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky (ďalej aj len ako Obchodný vestník) č. 102/2023 zo dňa 30.5.2023 týmto v súlade ust. § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako ZoKR) v kontexte ust. § 167t ZoKR a ust. § 167l ods. 1 ZoKR oznamuje, že zostavil zoznam nákladov konkurzu podľa ust. § 167t ZoKR, ktorý je k dispozícií na nahliadnutie pre osoby oprávnené nahliadať do konkurzného spisu v čase, mieste a spôsobom, ako bolo Správcom zverejnené v ozname o tom, kde a kedy možno nahliadať do správcovského spisu a zároveň oznamuje zámer zostavenia konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty v súlade s ust. § 167u ods. 1 ZoKR druhá veta ZoKR.

Poučenie

Veriteľ podľa ust. § 166a a § 166c ZoKR má právo prihlásiť sa do konkurzu Dlžníka do okamihu zverejnenia tohto oznámenia o zostavení zoznamu nákladov a konkurzu a o zámere zostavenia rozvrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty (ust. § 167l ods. 1 prvá veta ZoKR).

V Banskej Bystrici, dňa 23.4.2024.

 

Witt&Kleim Renewals k.s.

správca dlžníka

Jana Januchová

JUDr. Ondrej Kalamár

komplementár

(bez priameho podpisu, autorizované ako zverejnenie Správcu v Obchodnom vestníku)