Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/169/2021

(FO) Fodor Ján (26.11.1985)

Mlynská ulica 355, 97611 Selce

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
29.04.2024
Zverejnený v OV č.:
83/2024
Dlžník:
Ján Fodor IČO 26.11.1985, , Mlynská ulica 355 / 10, 97611 Selce,
Správca:
JUDr. Ing. Bernard Pekár , PhD. , Kukučínova 24, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2OdK/169/2021
Spisová značka správcu:
2OdK/169/2021 S1307
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

V konkurznej veci dlžníka: Ján Fodor, nar. 26.11.1985, trvale bytom Mlynská 355/10, 976 11 Selce, ktorá je vedená na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 2OdK/169/2021, týmto v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), uverejňujem 3. kolo ponukového konania na predaj majetku podliehajúceho konkurzu za nasledovných podmienok:

PONUKOVÉ KONANIE – 3. kolo

I. Predmet konania

Predmetom ponukového konania je ponuka najvyššej kúpnej ceny za majetok vo vlastníctve dlžníka zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty uverejneného v Obchodnom vestníku č. 170/2023, deň vydania 06.09.2023:

 

Por. číslo súpisovej zložky majetku

Hlavná kategória

Názov/Popis

Súpisová hodnota majetku

1

Hnuteľná vec  -motorové vozidlo

druh vozidla: osobné motorové vozidlo zn. Peugeot 807, EČV: BB958DT, VIN: VF3EB4HWG13269218, technický stav vozidla – závady : Nedostatočný tlak turba. Nemožnosť nastaviť hladinu aditíva pre čistenie DPF filtra. Vysoká dymivosť – problém s EK. Na pravých zadných dverách roztrhnuté lanká na automatické otváranie dverí. Poškodené vstrekovače paliva., stav najazdených km: 368 370 km, kategória vozidla: M1, farba: šedá metalíza, celková hmotnosť: 2505 kg

 

1 000 €

 

Súpisová zložka majetku sa v súčasnosti nachádza v držbe dlžníka.

II. Záväzná ponuka

Záujemcovia predkladajú svoje ponuky v uzatvorených obálkach.

Obsahom záväznej ponuky musí byť:

  • označenie ponukového konania;
  • označenie predmetu kúpy – súpisová zložka majetku; ·
  • označenie záujemcu – identifikačné údaje záujemcu (fyzická osoba – meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu, fyzická osoba, ktorá je podnikateľom – obchodné meno, IČO a miesto podnikania, právnická osoba – obchodné meno, IČO a sídlo spoločnosti);
  • ponúknutá kúpna cena vyjadrená číslom aj slovom.

Prílohou ponuky ďalej musí byť prefotený občiansky preukaz záujemcu (fyzická osoba) alebo výpis z obchodného registra (právnická osoba).

Záujemca v záväznej ponuke uvedie tiež svoje kontaktné údaje (tel. číslo, e-mail) a údaje bankového spojenia.

Minimálna kúpna cena resp. najnižšie podanie v 3. kole predstavuje 30 % súpisovej hodnoty majetku.

Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Za riadne a včas uhradenú zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk.

Súčasťou záväznej ponuky je tiež doklad o zložení zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet konkurznej podstaty:

Fio banka pobočka zahraničnej banky, a. s., č. ú.: SK48 8330 0000 0024 0209 1709

variabilný symbol: dátum narodenia záujemcu/IČO záujemcu

Záujemca do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným záujemcom – meno a priezvisko/obchodné meno a nasledujúci text: „2OdK/169/2021 – záloha“.

III. Doručovanie záväznej ponuky

Účastník doručí záväznú ponuku v pevne zalepenej a neporušenej obálke. Vedľa označenia adresáta musí byť uvedený nasledujúci text: „2OdK/169/2021 – ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ.“ Obálku so záväznou ponukou musí účastník doručiť do kancelárie správcu najneskôr do uplynutia štrnásteho dňa od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Včas doručené ponuky na adresu kancelárie správca označí dátumom a časom doručenia. Na obálky doručené po tejto lehote alebo porušené a nesprávne označené obálky nebude správca prihliadať. Účastník môže doručiť najviac jednu záväznú ponuku. Účastník nemôže už raz doručenú záväznú ponuku meniť ani dopĺňať.

IV. Vyhodnotenie ponukového konania

Za úspešného účastníka v ponukovom konaní sa považuje ten účastník, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úplná a ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu, ktorá bola ako záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

S úspešným uchádzačom je správca povinný bezodkladne pripraviť a uzavrieť kúpnu zmluvu. Ak účastník ani po výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu, správca vráti účastníkovi zloženú zálohu a účastníka z ponukového konania vyradí. Ak došlo k vyradeniu úspešného účastníka, vykoná sa bezodkladne opakované vyhodnotenie, v ktorom uspeje ten účastník, ktorý splnil podmienky ponukového konania a ponúkol ďalšiu najvyššiu kúpnu cenu; postup sa opakuje až dovtedy, kým nie je ponukové konanie skončené. Otváranie obálok sa uskutoční za prítomnosti správcu alebo ním poverenej osoby.

V. Skončenie ponukového konania

Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v ponukovom konaní sám. Ponukové konanie sa končí, ak nebola podaná ani jedna záväzná ponuka, alebo ak ani jednu podanú ponuku nemožno považovať za úplnú, alebo ak ani jeden úspešný uchádzač neuzavrel kúpnu zmluvu, a to ani po opätovnom vyhodnotení.

VI. Ostatné podmienky

Správca je oprávnený odmietnuť všetky návrhy a samotné ponukové konanie zrušiť. Správca môže podmienky ponukového konania podrobnejšie upraviť, avšak tak, aby nebola sťažená účasť čo najširšieho okruhu účastníkov. Záväzný výklad podmienok ponukového konania určuje správca.

VII. Kontakt

Bližšie informácie možno získať osobne v kancelárii správcu, Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica v dňoch pondelok - piatok od 08:00 - 12:00 hod a od 13:00 - 15:00 hod po predchádzajúcom telefonickom nahlásení na tel. č. 0915 959 993 alebo po e-mailovom nahlásení na adrese akpekar@seznam.cz.

 

JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.

správca