Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/21/2024

(FO) Ferdinandová Erika (27.07.1984)

Veľké Blahovo 398, 92901 Veľké Blahovo

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
29.04.2024
Zverejnený v OV č.:
83/2024
Dlžník:
Erika Ferdinandová IČO 27.07.1984, , Veľké Blahovo 398, 92901 Veľké Blahovo,
Správca:
JUDr. Nikoleta Zajko , LL.M. , Čsl. armády 1403/85, 90845 Gbely,
Spisová značka súdu:
23OdK/21/2024
Spisová značka správcu:
23OdK/21/2024 S1663
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 19.02.2024, sp. zn.: 23OdK/21/2024, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 44/2024 zo dňa 01.03.2024 (ďalej len „Uznesenie“) bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Erika Ferdinandová, narodená: 27.07.1984, trvale bytom: Veľké Blahovo 398, 930 01 Veľké Blahovo (ďalej len „Dlžník“). Uznesením bola súčasne ustanovená do funkcie správcu Dlžníka JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M., správca, so sídlom Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, zapísaná v zozname správcov MS SR pod č. S1663.

Správca v súlade s ustanovením § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok Dlžníka.

Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka pri vynaložení minimálnych nákladov.

V zmysle ustanovenia § 166i ods.  1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka predniesli takýto návrh správcovi v lehote nie dlhšej ako 10 dní od zverejnenia tohto súpisu a zložili zálohu na trovy šetrení.  

V Gbeloch, dňa 24.04.2024

JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M., správca