Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 21OdK/132/2023

(FO) Sedlačková Martina (07.03.1986)

Karpatské Námestie 7770/10A , 83106 Bratislava

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
30.04.2024
Zverejnený v OV č.:
84/2024
Dlžník:
Sedlačková Martina IČO 07.03.1986, , Karpatské Námestie 7770/10A, 83106 Bratislava,
Správca:
, Zelená 2, 81101 Bratislava,
Spisová značka súdu:
21OdK/132/2023
Spisová značka správcu:
21OdK/132/2023 S1716
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

 

Uznesením Mestského súdu Bratislava III, zo dňa 26.10.2023, sp. zn. 21OdK/132/2023, bol na Váš majetok ako dlžníka: Martina Sedlačková, nar. 07.03.1986, trv. byt. Karpatské Námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, v minulosti podnikajúca pod obchodným menom: Martina Sedlačková, IČO: 52 114 091, s miestom podnikania: Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava-Rača (ďalej v texte aj „dlžník“), vyhlásený konkurz a naša spoločnosť K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., bola v predmetnom insolvenčnom konaní ustanovená do funkcie správcu. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 212/2023, deň vydania: 07.11.2023.

Podľa ust. § 167v ods. 1, 2 ZKR: „(1) Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

 

Nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle vyššie citovaného zákonného ustanovenia týmto oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Martina Sedlačková, nar. 07.03.1986, trv. byt. Karpatské Námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, v minulosti podnikajúca pod obchodným menom: Martina Sedlačková, IČO: 52 114 091, s miestom podnikania: Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava-Rača, sa KONČÍ.

 

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

 

 

K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.

správca konkurznej podstaty