Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/356/2022

(FO) Šulák Ivan (09.04.1967)

Hlohovec , 92001 Hlohovec

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
30.04.2024
Zverejnený v OV č.:
84/2024
Dlžník:
Šulák Ivan IČO 09.04.1967, , Hlohovec 0, 92001 Hlohovec,
Správca:
, Pekárska 11, 91701 Trnava,
Spisová značka súdu:
36OdK/356/2022
Spisová značka správcu:
36OdK/356/2022 S2069
Druh:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
Text:

Oznam o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 03.01.2023, č. k.: 36OdK/356/2022 - 12, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 10/2023 zo dňa 16.01.2023, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ivan Šulák, narodený 09.04.1967, trvale bytom Hlohovec, PSČ 920 01 (ďalej tiež ako Dlžník), a do funkcie správcu bola ustanovená spoločnosť: KONFRERO Insolvency k. s., so sídlom kancelárie do 25.04.2024 Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01, od 26.04.2024 Veselé 377, PSČ 922 08, IČO: 54 665 299, so sídlom Bratislava, Plynárenská 1, PSČ 821 09, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sr, vložka č.: 1992/B, značka správcu S2069 (ďalej tiež ako „Správca“).

Správca týmto v zmysle ustanovenia § 167u ods. 1  zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty.

KONFRERO Insolvency k. s., správca S2069