Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 20OdK/14/2024

(FO) Karácsony Marta (13.07.1983)

Vrbina 5 , 93008 Čiližská Radvaň

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
30.04.2024
Zverejnený v OV č.:
84/2024
Dlžník:
Karácsony Marta IČO 13.07.1983, , Vrbina 5 5, 93008 Čiližská Radvaň,
Správca:
, Pekárska 11, 91701 Trnava,
Spisová značka súdu:
20OdK/14/2024
Spisová značka správcu:
20OdK/14/2024 S2069
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu.

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 02.02.2024, č. k.: 20OdK/14/2024 - 13 (ďalej tiež ako „Uznesenie“) bol ku dňu 10.02.2024 vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Marta Karácsony, narodená 13.07.1983, trvale bytom Vrbina 5, 930 08 Čiližská Radvaň (ďalej tiež ako „Dlžník“), pričom za správcu bola ustanovená spoločnosť UBC 2020, k.s., so sídlom kancelárie Tamaškovičová 17, 917 01 Trnava, IČO: 53 151 135, značka správcu S 2009, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel: Sr, vložka č.: 10148/T (ďalej tiež ako "Pôvodný správca").

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 08.02.2024, sp. zn.: 20OdK/14/2024 - 33, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 35/2024 zo dňa 19.02.2024, súd odvolal Pôvodného správcu a do funkcie správcu ustanovil spoločnosť: KONFRERO Insolvency k. s., so sídlom kancelárie do 25.04.2024 Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01, od 26.04.2024 Veselé 377, PSČ 922 08, IČO: 54 665 299, so sídlom Bratislava, Plynárenská 1, PSČ 821 09, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sr, vložka č.: 1992/B, značka správcu S2069 (ďalej tiež ako „Správca“).

Správca týmto oznamuje zmenu adresy kancelárie Správcu z adresy Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01 s  účinkami do dňa 25.04.2024 (vrátane) na adresu Veselé 377, PSČ 922 08, a to s účinkami odo dňa 26.04.2024 (vrátane).

V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu 20OdK/14/2024S2069 je možné nahliadnuť v kancelárii Správcu na adrese: Veselé 377, PSČ 922 08, a to v pracovných dňoch v čase od 10:00 hod. do 14:00 hod. po predchádzajúcej dohode so Správcom. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na čísle: 0901 711 730 alebo emailom: konkurzy@konfrero.com.

KONFRERO Insolvency k. s., správca S2069