Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/353/2023

(FO) Demeter Martin (13.07.1986)

Veľkrop 32, 09101 Veľkrop

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
02.05.2024
Zverejnený v OV č.:
85/2024
Dlžník:
Demeter Martin IČO 13.07.1986, , Veľkrop 32, 09101 Veľkrop,
Správca:
Mgr. Matej Ambroz , Centrálna 154/4, 08901 Svidník,
Spisová značka súdu:
5OdK/353/2023
Spisová značka správcu:
5OdK/353/2023 S1884
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Mgr. Matej Ambroz, správca konkurznej podstaty dlžníka: Martin Demeter, nar. 13.07.1986, trvale bytom 091 01 Veľkrop 32 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 5OdK/353/2023, v zmysle ustanovenia  § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška pohľadávky, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok veriteľa –  Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka /10, 81366 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovensko, IČO: 02215759, Iná pohľadávka v celkovej sume 53,11 EUR.

Mgr. Matej Ambroz, správca