Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 81OdK/23/2024

(FO) Ficuová Sandra (25.03.1985)

Ondreja Štefanka 3920/5 , 85101 Bratislava

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
02.05.2024
Zverejnený v OV č.:
85/2024
Dlžník:
Ficuová Sandra IČO 25.03.1985, , Ondreja Štefanka 3920/5, 85101 Bratislava,
Správca:
, Zelená 2, 81101 Bratislava,
Spisová značka súdu:
81OdK/23/2024
Spisová značka správcu:
81OdK/23/2024 S1716
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Súpis majetku:

 

Uznesením Mestského súdu Bratislava III, zo dňa 14. februára 2024, sp. zn. 81OdK/23/2024, bol na majetok dlžníka: Sandra Ficuová, nar. 25.03.1985, trvale bytom: Ulica Ondreja Štefanka 3920/5, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka (ďalej v texte aj „dlžník“), vyhlásený konkurz a naša spoločnosť K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., bola v predmetnom insolvenčnom konaní ustanovená do funkcie správcu. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 42/2024, deň vydania: 28.02.2024.

K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., správca konkurznej podstaty dlžníka, v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej v texte aj „ZKR“), zverejňuje súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený, a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty:

  • žiadny majetok

 

Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení nepatrných nákladov. V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

 

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

 

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.

 

 

K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.

správca konkurznej podstaty