Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/103/2024

(FO) Gašparová Marianna (05.06.1987)

Agátová 2938, 96221 Lieskovec

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Dátum zverejnenia:
02.05.2024
Zverejnený v OV č.:
85/2024
Dlžník:
Marianna Gašparová IČO 05.06.1987, , Agátová 2938/15, 96221 Lieskovec,
Správca:
, Dolná 36, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
3OdK/103/2024
Spisová značka správcu:
3OdK/103/2024 S2021
Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Invitation to lodge a claim for foreign creditors

 

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Marianna Gašparová, nar.: 05.06.1987, trvale bytom Agátová 2938/15, 962 21 Lieskovec, Slovenská republika, oznamujeme, že bol na majetok dlžníka uznesením Okresného súdu Banská Bystrica spis. zn. 3OdK/103/2024 zo dňa 11.04.2024, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 77/2024 zo dňa 19.04.2024, vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bola ustanovená spoločnosť VMP recovery, k. s., so sídlom kancelárie Dolná 36, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu: S2021.

According to the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015, as a bankruptcy trustee of a debtor Marianna Gašparová, born.: 05.06.1987, residence at: Agátová 2938/15, 962 21 Lieskovec, Slovenská republika, our duty is to inform you, that by the resolution of District Court Banská Bystrica, file no. 3OdK/103/2024 from 11.04.2024, promulgated in the Commercial Bulletin No. 77/2024 from 19.04.2024, the District Court proclaimed bankruptcy of the debtor and simultaneously appointed company VMP recovery, k. s., with its office seat at Dolná 36, 974 01 Banská Bystrica no. of the bankruptcy trustee: S2021, as the bankruptcy trustee of the debtor.

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku.

Bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial resolution is considered the day following the day of the publishing the resolution in the Commercial Bulletin.

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“).

The application shall be submitted in one counterpart to the trustee, whereby it must be delivered in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If creditor submit the application to the trustee after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote. The trustee publishes the registration of such claim into the list of the claims in the Commercial Bulletin with stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court  (§ 167l sec. 3 Act. No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (hereinafter referred to as the „BRA“).

Prihláška musí byť podaná spôsobom podľa § 28 ods. 2 ZKR a musí obsahovať základné náležitosti prihlášky, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma (§ 29 ods. 1 ZKR).

The application must be submitted in a way prescribed by § 28 sec. 2 BRA and must include basic requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence if it is natural person or trade name, first and last name, if different from the trade name, identification number or other identification data and seat of the creditor, if it is a natural person of the entrepreneur, or name, identification number or other identification data and registered office of the creditor, if it is a legal entity person, b) name, surname and residence of the bankrupt, if it is a natural person, or business name, first and last name, if it differs from the business name, identification number or other identification data and seat of the bankrupt, if it is a natural person of an entrepreneur, or name, identification number or other identification data and address of the bankrupt, if it is a legal entity, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim (§ 29 sec. 1 BRA).

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).

For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA)

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). 

The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska (§ 29 ods. 5). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).

The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. (§ 29 sec. 5 BRA) The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).

Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).

A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor´s claim from a home loan is payable in its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee without undue delay secures the secured home loan (§ 167l sec. 1 BRA).

Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).

A creditor who has a claim against another person as a debtor may also sign in if he is secured by the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the property securing his claim. The voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured by him (§ 167l sec. 2 BRA).

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015.

 

V/In Banská Bystrica, dňa/on 26.04.2024

VMP recovery, k. s., správca/bankruptcy trustee