Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/68/2022

(FO) Kassay Miroslav (01.03.1972)

Ľubľanská 2982, 01008 Žilina

Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
03.05.2024
Zverejnený v OV č.:
86/2024
Dlžník:
Kassay Miroslav, Ing. IČO 01.03.1972, , Ľubľanská 2982/7, 01008 Žilina,
Správca:
JUDr. Tomáš Šufák , Štrková 95/21, 01001 Žilina,
Spisová značka súdu:
1OdK/68/2022
Spisová značka správcu:
1OdK/68/2022 S1989
Druh:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty
Text:

Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

 

JUDr. Tomáš Šufák, so sídlom kancelárie: Štrková 95/21, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Ing. Miroslav Kassay, nar. 01.03.1972, trvalý pobyt Ľubľanská 2982/7, 010 08 Žilina, podnikajúca pod obchodným menom Miroslav Kassay, s miestom podnikania Ľubľanská 2982/7, 010 08 Žilina, IČO: 50 716 191, v konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, sp. zn. 1OdK/68/2022,

 

týmto najmä zverejňujem konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty:

 

A) Výťažok zo speňaženia

 

Predmetom speňažovania všeobecnej podstaty boli spoluvlastnícke podiely dlžníka k nehnuteľnostiam – Stavba + pozemky v k.ú. Borský Mikuláš, okres Senica (výťažok zo speňaženia vo výške 15.900,- EUR) a spoluvlastnícke podiely dlžníka k nehnuteľnostiam v k.ú. Šajdíkové Humence, Borský Mikuláš a Borský Peter, okres Senica (dosiahnutý výťažok zo speňaženia vo výške 2.300,- EUR) a teda celková hodnota výťažku zo speňaženia majetku Dlžníka je vo výške 18.200,- EUR.

 

B) Pohľadávky proti všeobecnej podstate

 

Pohľadávky proti všeobecnej podstate, vrátane odmeny správcu zo speňaženia, súdneho poplatku z výťažku, nepostihnuteľnej hodnoty obydlia Dlžníka vo výške 10.000,- Eur a nákladov konkurzu predstavujú celkovú sumu 16.483,75 EUR.

 

C) Výťažok zo speňaženia majetku určený na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

 

Suma určená nezabezpečeným veriteľom dlžníka na uspokojenie ich pohľadávok z majetku dlžníka predstavuje rozdiel celkového výťažku získaného speňažovaním všeobecnej podstaty a pohľadávok proti všeobecnej podstate, tzn. 18.200,- EUR – 16.483,75 EUR =  1.716,25 EUR.


Miera uspokojenia nezabezpečených pohľadávok predstavuje 3,15 %.

 

D) Rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov

 

 

NEZABEZPEČENÍ VERITELIA:

por.č.

označenie veriteľa

prihlásená suma

Zistená suma

poradie

por.č. pohľadávky v zozname pohľadávok

 % podiel na zistenej sume pohľadávky (prihlásená suma/celková suma)

 Suma určená na uspokojenie 

Miera uspokojenia zistenej pohľadávky (suma určená na uspokojenie/prihlásená suma)

1

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

1 491,86 €

1491,86 €

 E

1

2,74%

47,01 €

3,15%

Pribinova 25, 824 96 Bratislava

IČO: 35 792 752

2

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky

6 821,37 €

6821,37 €

 E

2a-2b

12,52%

214,93 €

3,15%

Karadžičova 2,81109 Bratislava

IČO: 47258713

3

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

    3 883,65 €

   3 883,65 €

 E

1

7,13%

122,37 €

3,15%

Pajštunska 5, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka

IČO: 35 724 803

4

Intrum Slovakia s.r.o.

  42 273,80 €

 42 273,80 €

 E

2a - 2g

77,61%

1 331,95 €

3,15%

Mýtna 48, 811 07 Bratislava - Staré Mesto

IČO: 35 831 154

 

SPOLU:

54 470,68 €

54 470,68 €

 

 

100,00%

1 716,25 €

 

 

V Žiline dňa 29.04.2024

JUDr. Tomáš Šufák, správca