Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 24OdK/226/2023

(FO) Galba Róbert (08.02.1998)

Radlinského 1088, 90101 Malacky

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
07.05.2024
Zverejnený v OV č.:
88/2024
Dlžník:
Galba Róbert IČO 08.02.1998, , Radlinského 1088 / 25, 90101 Malacky,
Správca:
JUDr. Vojtech Agner , Cintorínska 22, 81108 Bratislava,
Spisová značka súdu:
24OdK/226/2023
Spisová značka správcu:
24OdK/226/2023 S1690
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Vyhlásenie II. kola ponukového konania

JUDr. Vojtech Agner, adresa kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1690 (ďalej len „Správca“), vyhlasuje II. kolo ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty dlžníka: Róbert Galba, nar. 08.02.1998, trvalý pobyt: Radlinského 1088/25, 901 01 Malacky (ďalej len „Dlžník“).  

 1. Predmetom predaja je majetok zapísaný vo všeobecnej podstate pod súpisnou zložkou č. 1 zverejnený v súpise všeobecnej podstaty majetku v OV pod č. 73/2024, deň vydania 15.04.2024, pod K019736:

Majetok sa speňažuje ponukovým konaním v súlade s ust. § §167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súp. zložka č.

Podstata

Názov

Súpisová hodnota [EUR]

Dátum zapísania

Dôvod zapísania

Stav opotrebovanosti

Rok výroby

Spoluvlastnícky podiel dlžníka

Poznámka

Zabezpečenie

1.

Všeobecná podstata

Motorové vozidlo - Mitsubishi

500

10.04.2024

§ 167h ods. 1 ZKR

používané, opotrebované, sú potrebné opravy

2002

1/1 (BSM)

motorové vozidlo je evidované na Okresnom dopravnom inšpektoráte na manželku dlžníka, motorové vozidlo nadobudli počas manželstva do BSM

Nie

Predmetom speňažovania je nižšie uvedený majetok:

 

2. Podmienky ponukového konania

2.1. V druhom kole ponukového konania sa predaj majetku uskutoční za najvyššiu ponuku.

2.2. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní, pričom začiatok lehoty je deň nasledujúci po dni zverejnenia ponukového konania v OV. Za deň zverejnenia sa považuje deň, ktorý nasleduje po dni publikovania ponuky v Obchodnom vestníku.

2.3. Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu JUDr. Vojtech Agner, Cintorínska 22, 811 08 Bratislava poštou alebo osobne, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 14:00 hod.

2.4. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet vedený v Tatra banka, a.s., IBA: SK67 1100 0000 0029 2691 2897, VS: 242262023, pričom v poznámke musí byť uvedená identifikácia zložiteľa zálohy.

 

3. Náležitosti ponuky

3.1. Záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Ponukové konanie - Oddlženie Róbert Galba, ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“,

3.2. Záujemca je oprávnený do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového konania.

3.3. Záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť, môže ju vziať späť.

3.4. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:

  • nezameniteľné označenie záujemcu,
  • označenie predmetu ponúkaného v ponukovom konaní,
  • návrh ceny predmetu ponúkaného v konaní,
  • doklad preukazujúci splatenie zálohy na ponúknutú kúpnu cenu,
  • čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného správcom.

3.5. Ponuka musí zároveň obsahovať kontaktné údaje záujemcu a uvedenie bankového spojenia a číslo účtu, na ktorý má správca v prípade neúspešnosti jeho ponuky vráti ním uhradenú navrhovanú kúpnu cenu.

 

4. Vyhodnotenie ponúk

4.1. Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr v posledný deň lehoty, sa neprihliada.

4.2. Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa oddielu 3.1. sa neprihliada.

4.3. Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa oddielu 3.4. sa neprihliada.

4.4. Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.

4.5. Otváranie obálok sa uskutoční do 3 pracovných dní od ukončenia lehoty na podávanie ponúk.

4.6. Správca v lehote do pracovných 3 dní od otvárania obálok ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za predmet ponuky.

4.7. Ak záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

 

5. Iné skutočnosti:

Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť verejné ponukové konanie ako neúspešné.

Informácia o predmete ponuky je možná počas prvých 10 dní lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii Správcu na základe dohody. Telefonický kontakt:. 0901 919 180 alebo e-mailom: office@agbr.sk

Deň vyvesenia oznamu na úradnej tabuli: 02.05.2024

V Bratislave, dňa 02.05.2024

JUDr. Vojtech Agner, správca