Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/22/2024

(FO) Plichtová Claudia (08.06.1971)

Dolný Chotár 128 , 92541 Kráľov Brod

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
07.05.2024
Zverejnený v OV č.:
88/2024
Dlžník:
Plichtová Claudia IČO 08.06.1971, , Dolný Chotár 128 128, 92541 Kráľov Brod,
Správca:
, Veselé 377, 92208 Veselé,
Spisová značka súdu:
23OdK/22/2024
Spisová značka správcu:
23OdK/22/2024 S2069
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Súpis majetku všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 19.02.2024, č. k.: 23OdK/22/2024 - 12 v znení opravného uznesenia Okresného súdu Trnava zo dňa 05.03.2024, č. k.: 23OdK/22/2024 - 26 bol ku dňu 02.03.2024 vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Claudia Plichtová, narodená 08.06.1971, trvale bytom Dolný Chotár 128, 925 41 Dolný Chotár (ďalej tiež ako „Dlžník“), pričom za správcu bola ustanovená spoločnosť: KONFRERO Insolvency k. s., so sídlom kancelárie do 25.04.2024 Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01, od 26.04.2024 Veselé 377, PSČ 922 08, IČO: 54 665 299, so sídlom Bratislava, Plynárenská 1, PSČ 821 09, značka správcu S2069, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sr, vložka č.: 1992/B (ďalej tiež ako „Správca“).

V zmysle ustanovenia § 167j s primeraným použitím ustanovení § 76 a § 77 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „ZKR“) Správca týmto zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty:

Iná majetková hodnota

Číslo súpisovej zložky

1.

Popis, register evidencie

Zabezpečená hotovosť Dlžníka vo výške podliehajúcej konkurzu – 258,10 EUR

Súpisová hodnota v EUR

258,10 EUR

Správca upovedomuje veriteľov o možnosti postupu v zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR, pričom platí, že: „Iné šetrenia, vrátane šetrení pomerov dlžníka, ktoré môžu mať vplyv na posúdenie jeho poctivého zámeru či odporovateľnosti právnych úkonov, správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Zálohu na trovy ďalších šetrení na podnet veriteľa je možné zložiť na účet Správcu, IBAN: SK05 8330 0000 0020 0227 7010 vo výške zodpovedajúcej predpokladaným nákladom šetrenia a stanovenej po dohode so Správcom.

KONFRERO Insolvency k.s., správca S2069