Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/52/2024

(FO) Fertő Július (04.07.1976)

Višňové 29 , 98262 Višňové

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
07.05.2024
Zverejnený v OV č.:
88/2024
Dlžník:
Július Fertő IČO 4.7.1976, , Višňové 29, 982 62 Višňové,
Správca:
, Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
1OdK/52/2024
Spisová značka správcu:
1OdK/52/2024 S1971
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Súpis všeobecnej podstaty

Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom príslušnej kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako Správca) ustanovený za správcu dlžníka Július Fertő, trvale bytom Višňové 29, 982 62  Višňové, dátum narodenia 4.7.1976 podnikajúci pod menom Július Fertő, miestom podnikania Višňové  29, 982 62 Višňové, IČO 55 514 910 (ďalej aj len ako Dlžník) uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa  22.02.2024, sp. zn. 1OdK/52/2024, ktoré bolo publikované v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky (ďalej aj len ako Obchodný vestník) č. 42/2024 zo dňa 28.2.2024 týmto v súlade ust. § 167j ods. 1 za primeraného použitia ust. § 76 a 77 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako ZoKR) v spojení s ust. § 37 a nasl. vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako Vyhláška) zverejňuje Správcom vyhotovený súpis všeobecnej podstaty konkurzu vedeného na majetok Dlžníka.

Súpisová zložka číslo 1

Stručný popis zložky

Pozemok parc. č. 3 na LV 4 pre k.ú. Višňové

Typ súpisovej zložky

nehnuteľnosť - pozemok

Druh pozemku

Zastavaná plocha a nádvorie

Výmera v m2

256

Štát

Slovenská republika

Obec

Višňové

Katastrálne územie

Višňové

Číslo LV

4

Parcelné číslo

3

Spoluvlastnícky podiel

1/2

Stav majetku

právny stav: evidencia na príslušnom LV, faktický stav: neznámy

Súpisová hodnota

169,00 €

Deň zapísania majetku

29.04.2024

Dôvod zapísania majetku

evidencia dlžníka ako vlastníka v katastri nehnuteľností

Súpisová zložka číslo 2

Stručný popis zložky

Pozemok parc. č. 5/1 na LV 4 pre k.ú. Višňové

Typ súpisovej zložky

nehnuteľnosť - pozemok

Druh pozemku

Zastavaná plocha a nádvorie

Výmera v m2

18

Štát

Slovenská republika

Obec

Višňové

Katastrálne územie

Višňové

Číslo LV

4

Parcelné číslo

5/1

Spoluvlastnícky podiel

1/2

Stav majetku

právny stav: evidencia na príslušnom LV, faktický stav: neznámy

Súpisová hodnota

12,00 €

Deň zapísania majetku

29.04.2024

Dôvod zapísania majetku

evidencia dlžníka ako vlastníka v katastri nehnuteľností

Súpisová zložka číslo 3

Stručný popis zložky

Pozemok parc. č. 5/2 na LV 4 pre k.ú. Višňové

Typ súpisovej zložky

nehnuteľnosť - pozemok

Druh pozemku

Záhrada

Výmera v m2

98

Štát

Slovenská republika

Obec

Višňové

Katastrálne územie

Višňové

Číslo LV

4

Parcelné číslo

5/2

Spoluvlastnícky podiel

1/2

Stav majetku

právny stav: evidencia na príslušnom LV, faktický stav: neznámy

Súpisová hodnota

65,00 €

Deň zapísania majetku

29.04.2024

Dôvod zapísania majetku

evidencia dlžníka ako vlastníka v katastri nehnuteľností

Súpisová zložka číslo 4

Stručný popis zložky

Pozemok parc. č. 5/3 na LV 4 pre k.ú. Višňové

Typ súpisovej zložky

nehnuteľnosť - pozemok

Druh pozemku

Zastavaná plocha a nádvorie

Výmera v m2

286

Štát

Slovenská republika

Obec

Višňové

Katastrálne územie

Višňové

Číslo LV

4

Parcelné číslo

5/3

Spoluvlastnícky podiel

1/2

Stav majetku

právny stav: evidencia na príslušnom LV, faktický stav: neznámy

Súpisová hodnota

189,00 €

Deň zapísania majetku

29.04.2024

Dôvod zapísania majetku

evidencia dlžníka ako vlastníka v katastri nehnuteľností

Súpisová zložka číslo 5

Stručný popis zložky

Pozemok parc. č. 6 na LV 4 pre k.ú. Višňové

Typ súpisovej zložky

nehnuteľnosť - pozemok

Druh pozemku

Záhrada

Výmera v m2

967

Štát

Slovenská republika

Obec

Višňové

Katastrálne územie

Višňové

Číslo LV

4

Parcelné číslo

6

Spoluvlastnícky podiel

1/2

Stav majetku

právny stav: evidencia na príslušnom LV, faktický stav: neznámy

Súpisová hodnota

638,00 €

Deň zapísania majetku

29.04.2024

Dôvod zapísania majetku

evidencia dlžníka ako vlastníka v katastri nehnuteľností

Súpisová zložka číslo 6

Stručný popis zložky

Stavba súp. 29 na LV 4 pre k.ú Višňové

Typ súpisovej zložky

nehnuteľnosť - stavba

Popis stavby

rodinný dom

Štát

Slovenská republika

Obec

Višňové

Katastrálne územie

Višňové

Ulica

Višňové

Orientačné číslo

-

Súpisné číslo

29

Na parcele číslo

3

Číslo LV

4

Spoluvlastnícky podiel

1/2

Stav majetku

právny stav: evidencia na príslušnom LV, dlžník si uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu, faktický stav: neznámy

Súpisová hodnota

8.000,00 €

Deň zapísania majetku

29.04.2024

Dôvod zapísania majetku

evidencia dlžníka ako vlastníka v katastri nehnuteľností

Súpisová zložka číslo 7

Stručný popis zložky

Byt č. 6, vchod 1, 2. poschodie na LV 114 pre k.ú. Skerešovo

Typ súpisovej zložky

nehnuteľnosť - byt

Štát

Slovenská republika

Obec

Skerešovo

Katastrálne územie

Skerešovo

Ulica

Skerešovo

Orientačné číslo vchodu

1

Súpisné číslo

90

Na parcele číslo

185

Číslo LV

114

Popis

Byt č. 6 na 2. poschodí vo vchode č. 1 v stavbe - bytový dom, súp. č. 90, na pozemku parc. č. 185. Spoluvlastnícky podiel je v súpise uvedený vo výške 1/1 z dôvodu, že predmetný majetok bol v BSM dlžníka, ktoré zaniklo vyhlásením konkurzu na majetok dlžníka. Nakoľko ide o stret konkurzu dlžníka a konkurzu manželky dlžníka p. Drahoslavy Fertőovej, nar. 7.4.1985, ktorý bol vyhlásený uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 22.2.2024, sp. zn. 2OdK/51/2024, ktorý bol publikovaný v Obchodnom vestníku č. 44/2024 zo dňa 1.3.2024, správca, vychádzajúc z dikcie ust. § 167i ods. 1 ZKR.

Číslo bytu / nebytového priestoru

6

Číslo poschodia

2

Podiel na spoločných častiach, zariadeniach a príslušenstve

760/3945

Podiel na pozemku a na priľahlom pozemku

-

Spoluvlastnícky podiel

1/1

Stav majetku

právny stav: evidencia na príslušnom LV, faktický stav: neznámy

Súpisová hodnota

2.000,00 €

Deň zapísania majetku

29.04.2024

Dôvod zapísania majetku

evidencia dlžníka ako vlastníka v katastri nehnuteľností

Poučenie a výzva

Ďalšie šetrenia pomerov Dlžníka správca vykonáva len na podnet veriteľa za predpokladu, že veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia vykoná správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený. [ust. § 166i ods. 2 ZoKR]

Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na iné šetrenie ohľadne majetku dlžníka, oznámili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení.

Súpis majetku je listina oprávňujúca správcu speňažiť spísaný majetok. Súpis vyhotovuje správca podľa zoznamu majetku predloženého dlžníkom, informácií od dlžníka a iných osôb, ako aj vlastných zistení a šetrení. Súpis správca vyhotovuje osobitne pre všeobecnú podstatu a osobitne pre každú oddelenú podstatu; pre posúdenie, či majetok tvorí oddelenú podstatu, sú rozhodujúce údaje uvedené v prihláške zabezpečenej pohľadávky až do márneho uplynutia lehoty na podanie návrhu na určenie pohľadávky, späťvzatia návrhu na určenie pohľadávky alebo rozhodnutia súdu o určení pohľadávky. Len čo je majetok zapísaný do súpisu, iná osoba ako správca nesmie majetok previesť, dlhodobo prenajať, zriadiť na ňom právo k cudzej veci alebo inak zmenšiť jeho hodnotu alebo likviditu. [ust. § 76 ods. 1 ZoKR]

Na požiadanie je správca povinný vydať každému písomné potvrdenie o tom, či majetok uvedený v žiadosti je alebo nie je zapísaný do súpisu. Za vydanie potvrdenia môže správca požadovať náhradu účelne vynaložených nákladov s tým spojených. [ust. § 76 ods. 4 ZoKR]

Správca vyhotovený súpis zostavil s ohľadom na vykonané šetrenia a zistenia Správcu aktuálne ku dňu vyhotovenia súpisu. V prípade, ak má akýkoľvek veriteľ vedomosti o ďalšom relevantnom majetku dlžníka, informácie o takomto majetku možno poskytnúť správcovi na verejne dostupných kontaktných údajoch správcu. To platí rovnako pre informácie, ktoré môžu odôvodniť zmenu a/alebo doplnenie súpisu, a/alebo opätovné stanovenie hodnoty súpisovej zložky, a/alebo preradenie súpisovej zložky do inej podstaty.

V Banskej Bystrici, dňa 29.4.2024.

 

Witt&Kleim Renewals k.s.

správca dlžníka

Július Fertő

JUDr. Ondrej Kalamár

komplementár

(bez priameho podpisu, autorizované ako zverejnenie Správcu v Obchodnom vestníku)