(PO) Alfa 04 a.s., IČO 35889853

Kominárska 141/2,4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Dátum zverejnenia:
09.05.2024
Zverejnený v OV č.:
89/2024
Dlžník/Úpadca:
Alfa 04 a.s. IČO 35889853, , Kominárska 141/2,4 / 0, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto,
Správca:
JUDr. Oliver Korec , Kominárska 2, 4, 83104 Bratislava,
Spisová značka súdu:
21K/40/2023
Spisová značka správcu:
21K/40/2023 S322
Druh:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Text:

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu:

Alfa 04 a.s., so sídlom Kominárska 141/2,4, 831 04 Bratislava, IČO: 35 889 853 (ďalej ako „Úpadca“)

Za účelom hlasovania o Žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu zo dňa 26.4.2024 – hnuteľné veci, súpisové položky č. 1-27, 28-98, 102-103, doručená 26.4.2024 (ďalej ako „Žiadosť správcu“)  zvolal Predseda veriteľského výboru VÚB, a.s. zasadnutie veriteľského výboru (ďalej „VV“) na deň 2.5.2024 o 10:00 hod, ktoré sa konalo prostredníctvom elektronických prostriedkov.

Členovia VV hlasovali elektronickou formou, zaslaním svojho hlasovania z emailovej adresy člena VV na emailovú adresu predsedu VV: dolahova@vub.sk (v kópii je vítané uviesť aj ostatných členov VV)

 

Lehota na hlasovanie člena VV sa začína momentom doručenia tohto mailu a končí sa dňa 2.5.2024 o 10:00 hod.  

 

Člen VV je oprávnený zaslať svoje hlasovanie Predsedovi VV najneskôr do konca lehoty podľa predchádzajúcej vety. V prípade, že člen VV nezašle hlasovanie Predsedovi VV do konca lehoty na hlasovanie, bude sa to považovať za jeho neúčasť na zasadnutí VV.

Zasadnutia VV sa zúčastnili dvaja členovia VV:

1.       Všeobecná úverová banka, a.s. ako predseda VV

2.       INGEO a.s. ŽILINA ako člen VV

Tretí člen VV ENVICONSULT spol. s r.o. sa zasadnutia VV nezúčastnil a nehlasoval.

Program schôdze VV:

Hlasovanie o návrhu SKP na speňaženie hnuteľných vecí súpisové položky č. 1-27, 28-98, 102-103 v zmysle Žiadosti správcu.

Výsledky hlasovania:

  1. Všeobecná úverová banka, a.s. ako predseda VV hlasovala ZA uloženie záväzného pokynu na speňažovanie súpisových položiek majetku úpadcu č. 1-27, 28-98, 102-103 zverejnených v OV č. 29/2024 zo dňa 9.2.2024 spôsobom a za podmienok uvedených v Žiadosti o uloženie záväzného pokynu zo dňa 26.4.2024.
  2. INGEO a.s. ŽILINA ako člen VV hlasoval ZA uloženie záväzného pokynu na speňažovanie súpisových položiek majetku úpadcu č. 1-27, 28-98, 102-103 zverejnených v OV č. 29/2024 zo dňa 9.2.2024 spôsobom a za podmienok uvedených v Žiadosti o uloženie záväzného pokynu zo dňa 26.4.2024

Na základe vyššie uvedeného hlasovania Predseda VV uloží záväzný pokyn správcovi na speňaženie súpisových položiek majetku úpadcu č. 1-27, 28-98, 102-103 zverejnených v OV č. 29/2024 zo dňa 9.2.2024 spôsobom a za podmienok uvedených v Žiadosti o uloženie záväzného pokynu zo dňa 26.4.2024

 

V Bratislave, dňa 3.5.2024

 

_______________________________

Predseda Veriteľského výboru

Všeobecná úverová a.s.

v zast. JUDr. Diana Olahová LL.M.

na základe poverenia