(PO) ZACHEM, a. s. Strážske, IČO 31730191

Námestie osloboditeľov 70, 071 01 Michalovce

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
09.05.2024
Zverejnený v OV č.:
89/2024
Dlžník/Úpadca:
ZACHEM, a. s. Strážske IČO 31730191, , Námestie osloboditeľov 70 / 0, 07101 Michalovce,
Správca:
Ing. Viliam Lafko , Murgašova 3, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
30K/1/2021
Spisová značka správcu:
30K/1/2021 S1424
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Správca dlžníka vo vyššie uvedenom konkurznom konaní oznamuje, že dňom zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu, Ing. Viliam Lafko, Murgašova 3, 040 01 Košice, Slovenská republika, a to v pracovných dňoch od 08:00 do 14:00.

Termín nahliadnutia do spisu prosím nahláste vopred písomne na e-mailovej adrese: lafko.spravca@gmail.com.

Ing. Viliam Lafko, správca konkurznej podstaty