(PO) Foodstyle s.r.o., IČO 46382763

Hencovská 287, 09302 Hencovce

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
10.05.2024
Zverejnený v OV č.:
90/2024
Dlžník/Úpadca:
Foodstyle s.r.o. IČO 46382763, , Hencovská 287 / 0, 09302 Hencovce,
Správca:
Mgr. Matej Ambroz , Centrálna 154/4, 08901 Svidník,
Spisová značka súdu:
1K/27/2023
Spisová značka správcu:
1K/27/2023 S1884
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Ponukové konanie 2.kolo

Mgr. Matej Ambroz, správca úpadcu Foodstyle s.r.o., so sídlom Hencovská 287, 093 02 Hencovce, IČO: 46 382 763 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 1K/27/2023, týmto vyhlasuje v súlade s ustanovením § 167q ods. 1  zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“), v nadväznosti na ustanovenie § 106h ZKR a § 167p ZKR,  2.kolo ponukového konania na predaj peňažnej pohľadávky za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.

 1. Predmetom ponukového konania je súpisová položka č. 2 – peňažná pohľadávka

Číslo súpisovej položky majetku

Typ súpisovej položky majetku

Dlžník

Právny dôvod vzniku pohľadávky

Podielové spoluvlastníctvo

Súpisová hodnota majetku

2

Peňažná pohľadávka

Albino Ferri, Via COPENAGHEN n. 27
Castel Goffredo 460 42
Talianska republika

Pohľaddávka titulom zálohy mzdy

1/1

10 799,45 €

 1. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom osobne po predchádzajúcej dohode na t. č. +421 902 332 248.
 2. Lehota na podávanie ponúk je 12 kalendárnych dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku.
 3. Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.
 4. Záujemcovia doručujú ponuky poštou alebo osobne do rúk správcovi v zalepenej obálke s označením „FS predaj – neotvárať – pohľadávka“ na adresu Mgr. Matej Ambroz, Centrálna  154/4, 089 01 Svidník.
 5. Ponuka musí obsahovať identifikáciu pohľadávky, výšku ponúkanej odplaty za predaj pohľadávky, identifikačné údaje záujemcu, kontakt na záujemcu, číslo účtu z ktorého bola uhradená záloha.
 6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu č. SK9802000000002959634053 vedený vo Všeobecná úverová banka a.s. Záujemca je povinný do poznámky pre prijímateľa uviesť „FS - pohľadávka“.
 7. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená, resp. pripísaná na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
 8. Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená do 5  pracovných  dní od otvorenia obálok.
 9. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na predkladanie ponúk.
 10. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi po uplynutí 10 dní od vyhodnotenia ponukového konania iba úspešnému záujemcovi.
 11. Správca si v súlade s konaním s odbornou starostlivosťou a hospodárnosťou vyhradzuje právo, v prípade doručenia ponúk s nevyhovujúcimi podmienkami, odmietnuť tieto ponuky a vyhodnotiť verejné ponukové konanie ako neúspešné.
 12. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka ponukového konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej podstaty, stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa.
 13. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od oznámenia o výsledku ponukového konania uzatvoriť  zmluvu o postúpení pohľadávky so správcom.
 14. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.

Mgr. Matej Ambroz/ správca