(PO) AXE Capital Group SE, IČO 52005666

Štúrova 27, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto

Priznáva správcovi podstaty: Origon Recovery Solutions, k. s...
Dátum vydania:
3.5.2024
Dátum zverejnenia:
10.05.2024
Zverejnený v OV č.:
90/2024
Autor oznamu:
Mestský súd Košice
Spisová značka:
43K/12/2023
ICS:
7123206313
Vydal:
Mgr. Jozef Hajdu
Vydal FN:
sudkyňa
Odoslal:
Mestský súd Košice
Dlžník/Úpadca:
AXE Capital Group SE IČO 52005666, , Štúrova 27, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Navrhovatelia:
DRILLER s.r.o IČO 06730884, , Lidická 700/194, Brno, Česká republika AXE Capital Group SE IČO 52005666, , Štúrova 27, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Mestský súd Košice vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AXE Capital Group SE, so sídlom: Štúrova 27, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 005 666, o návrhu správcu podstaty: Origon Recovery Solutions, k. s., so sídlom kancelárie: Murgašova 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S2082, na priznanie paušálnej odmeny správcovi za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov takto
Rozhodnutie:
Priznáva správcovi podstaty: Origon Recovery Solutions, k. s., so sídlom kancelárie: Murgašova 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S2082, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 7.920,00 EUR vrátane DPH.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Oznam: