Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 60OdK/233/2022

(FO) Kohúciková Eliška (11.02.1959)

Andreja Žarnova 7163/11B , 91702 Trnava

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
10.05.2024
Zverejnený v OV č.:
90/2024
Dlžník:
Kohúciková Eliška IČO 11.02.1959, , Andreja Žarnova 7163/11B 7163/11B, 91702 Trnava,
Správca:
, Veselé 377, 92208 Veselé,
Spisová značka súdu:
60OdK/233/2022
Spisová značka správcu:
60OdK/233/2022 S2069
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu.

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 13.09.2022 č. k.: 60OdK/233/2022 - 12, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 181/2022 zo dňa 21.09.2022, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Eliška Kohúciková, dát. nar. 11.02.1959, trvale bytom Trnava, Andreja Žarnova 7163/11B, PSČ 917 01 (ďalej tiež ako Dlžník), a do funkcie správcu bola ustanovená spoločnosť: KONFRERO Insolvency k. s., so sídlom kancelárie do 25.04.2024 Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01, od 26.04.2024 Veselé 377, PSČ 922 08, IČO: 54 665 299, so sídlom Bratislava, Plynárenská 1, PSČ 821 09, značka správcu S2069, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sr, vložka č.: 1992/B (ďalej tiež ako „Správca“).

Správca týmto oznamuje zmenu adresy kancelárie Správcu z adresy Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01 s  účinkami do dňa 25.04.2024 (vrátane) na adresu Veselé 377, PSČ 922 08, a to s účinkami odo dňa 26.04.2024 (vrátane).

Správca v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že do správcovského spisu 60OdK/233/2022S2069 je možné nahliadnuť v kancelárii Správcu na adrese: Veselé 377, PSČ 922 08, a to v pracovných dňoch v čase od 10:00 hod. do 14:00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na čísle: 0901 711 730 alebo emailom: konkurzy@konfrero.com.

KONFRERO Insolvency k. s., správca S2069