Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 60OdK/60/2023

(FO) Méry Ľudovít (11.05.1970)

Funduš 323, 93040 Štvrtok na Ostrove

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
10.05.2024
Zverejnený v OV č.:
90/2024
Dlžník:
Méry Ľudovít IČO 11.05.1970, , Funduš 323 / 53, 93040 Štvrtok na Ostrove,
Správca:
, Veselé 377, 92208 Veselé,
Spisová značka súdu:
60OdK/60/2023
Spisová značka správcu:
60OdK/60/2023 S2069
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu.

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 28.03.2023, č. k.: 60OdK/60/2023 - 12, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 66/2023 zo dňa 04.04.2023, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ľudovít Méry, narodený 11.05.1970, trvale bytom Štvrtok na Ostrove, Funduš 323/53, PSČ 930 40. (ďalej tiež ako Dlžník), a do funkcie správcu bola ustanovená spoločnosť: KONFRERO Insolvency k. s., so sídlom kancelárie do 25.04.2024 Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01, od 26.04.2024 Veselé 377, PSČ 922 08, IČO: 54 665 299, so sídlom Bratislava, Plynárenská 1, PSČ 821 09, značka správcu S2069, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sr, vložka č.: 1992/B (ďalej tiež ako „Správca“).

Správca týmto oznamuje zmenu adresy kancelárie Správcu z adresy Trnava, Pekárska 11, PSČ 917 01 s  účinkami do dňa 25.04.2024 (vrátane) na adresu Veselé 377, PSČ 922 08, a to s účinkami odo dňa 26.04.2024 (vrátane).

V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu 60OdK/60/2023S2069 je možné nahliadnuť v kancelárii Správcu na adrese: Veselé 377, PSČ 922 08, a to v pracovných dňoch v čase od 10:00 hod. do 14:00 hod. po predchádzajúcej dohode so Správcom. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na čísle: 0901 711 730 alebo emailom: konkurzy@konfrero.com.

KONFRERO Insolvency k. s., správca S2069