(PO) Alfa 04 a.s., IČO 35889853

Kominárska 141/2,4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
13.05.2024
Zverejnený v OV č.:
91/2024
Dlžník/Úpadca:
Alfa 04 a.s. IČO 35889853, , Kominárska 141/2,4 / 0, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto,
Správca:
JUDr. Oliver Korec , Kominárska 2, 4, 83104 Bratislava,
Spisová značka súdu:
21K/40/2023
Spisová značka správcu:
21K/40/2023 S322
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Ponukové konanie - 1. Kolo

V zmysle záväzného pokynu Veriteľského výboru podľa § 82 ods. 2 písm. a/ zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov /ďalej v texte len „ZKR"/, správca úpadcu Alfa 04 a.s., so sídlom: Kominárska 141/2, 4, 831 04 Bratislava, IČO: 35 889 853  v konkurznom konaní vedenom na Mestskom súde Bratislava III, č. k. 21K/40/2023, JUDr. Oliver Korec ponúka v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR na predaj nižšie uvedeným záväzným spôsobom nasledovné hnuteľné veci úpadcu:

Číslo súpisovej položky majetku Typ súpisovej položky majetku Popis hnuteľnej veci Množstvo Podielové spoluvlastníctvo Súpisová hodnota majetku
28 Huteľná vec - Stolový počítač Počítač Lenovo TC  1S76117JGR8HTFX4 1 1/1 100,00 €
29 Huteľná vec - Stolový počítač Počítač Lenovo TS P310  S4V65602 1 1/1 120,00 €
30 Huteľná vec - Stolový počítač Počítač Lenovo TS P320 TWR i7-7700 4.2GH  S4HH0615 1 1/1 190,00 €
31 Huteľná vec - Stolový počítač Počítač Lenovo TS P320 TWR i7-7700 4.2GH  S4HA9439 1 1/1 190,00 €
32 Huteľná vec - Stolový počítač Počítač Lenovo TS P320 TWR i7-7700 4.2GH   S4D85292 1 1/1 190,00 €
35 Huteľná vec - Stolový počítač Počítač Lenovo TC M710s SFF i5-7400 3.5G   PC0SYCAV 1 1/1 100,00 €
36 Huteľná vec - Stolový počítač Počítač Lenovo TS P310    S4V65599 1 1/1 150,00 €
37 Huteľná vec - Stolový počítač Počítač Lenovo TS P320 TWR i7-7700 4.2GH  S4ET4706 1 1/1 190,00 €
38 Huteľná vec - Stolový počítač Počítač Lenovo TS P320 TWR i7-7700 4.2Gh  S4EY3883 1 1/1 190,00 €
39 Huteľná vec - Stolový počítač Počítač Lenovo TS P320 TWR i7-7700 4.2GH  S4ET4688 1 1/1 190,00 €
40 Huteľná vec - Stolový počítač Počítač Lenovo TS P320 TWR i7-7700 4.2GH   S4ET4709 1 1/1 190,00 €
41 Huteľná vec - Stolový počítač Počítač Lenovo TS P320 TWR i7-7700 4.2GH  S4HM2376 1 1/1 190,00 €
42 Huteľná vec - Stolový počítač Počítač Lenovo TS P520cTWR W-2123 3.6GHz  S4EV1631 1 1/1 200,00 €
43 Huteľná vec - Stolový počítač Počítač Lenovo TS P320 TWR i7-7700 4.2GH  S4EY3885 1 1/1 190,00 €
44 Huteľná vec - Stolový počítač Počítač Lenovo TS P320 TWR i7-7700 4.2GH  S4ES9318 1 1/1 190,00 €
45 Huteľná vec - Stolový počítač Počítač Lenovo TC M720s SFF i5-8400  PC130Q5D 1 1/1 120,00 €
46 Huteľná vec - Stolový počítač Počítač Lenovo TC M710s SFF i5-7400 3.5G   PC0RTM9F 1 1/1 100,00 €
47 Huteľná vec - Stolový počítač Počítač Lenovo TC M710s SFF i5-7400 3.5G  PC0RTM9S 1 1/1 100,00 €
48 Huteľná vec - Stolový počítač Počítač Lenovo TC M710s SFF i5-7400 3.5G   PC0RTM9L 1 1/1 100,00 €
49 Hnuteľná vec - Notebook Notebook Lenovo Think Pad Type 2732-32G 1 1/1 60,00 €
52 Hnuteľná vec - Notebook Notebook Lenovo Think Pad T440s 1 1/1 250,00 €
53 Hnuteľná vec - Monitor HP L 1925 1 1/1 10,00 €
54 Hnuteľná vec - Monitor HP w 2207h 1 1/1 10,00 €
55 Hnuteľná vec - Monitor Philips Brilliance 241B 1 1/1 20,00 €
56 Hnuteľná vec - Monitor Philips Brilliance 241B 1 1/1 20,00 €
57 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision L2440pwC 1 1/1 20,00 €
58 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision L2440pwC 1 1/1 20,00 €
59 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision L2440pwC 1 1/1 20,00 €
60 Hnuteľná vec - Monitor Philips Brilliance 241B 1 1/1 20,00 €
63 Hnuteľná vec - Monitor Philips Brilliance 241B 1 1/1 20,00 €
64 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision L2452pwC 1 1/1 25,00 €
65 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision L2452pwC 1 1/1 25,00 €
66 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision L2452pwC 1 1/1 25,00 €
67 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision T24i-10 1 1/1 30,00 €
68 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision T24i-10 1 1/1 30,00 €
69 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision T24i-10 1 1/1 30,00 €
70 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision T24i-10 1 1/1 30,00 €
71 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision P24h-10 1 1/1 35,00 €
72 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision T24i-10 1 1/1 30,00 €
73 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision L2440pwC 1 1/1 25,00 €
74 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision P24h-10 1 1/1 35,00 €
75 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision P24h-10 1 1/1 35,00 €
76 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision T24i-10 1 1/1 30,00 €
77 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision L2440pwC 1 1/1 25,00 €
78 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision T24i-10 1 1/1 30,00 €
79 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision T24i-10 1 1/1 30,00 €
80 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision L2440pwC 1 1/1 25,00 €
81 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision LT2452pwC 1 1/1 25,00 €
82 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision T24i-10 1 1/1 30,00 €
83 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision L2440pwC 1 1/1 25,00 €
84 Hnuteľná vec - Monitor Philips Brilliance 241B 1 1/1 20,00 €
85 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision T24i-10 1 1/1 30,00 €
86 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision  1 1/1 20,00 €
87 Hnuteľná vec - Monitor HP w 2207h 1 1/1 10,00 €
88 Hnuteľná vec - Monitor HP w 2207h 1 1/1 10,00 €
89 Hnuteľná vec - Monitor HP w 2207h 1 1/1 10,00 €
90 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision LT2252pwA 1 1/1 25,00 €
91 Hnuteľná vec - Príslušenstvo k PC Klávesnica 26 1/1 50,00 €
92 Hnuteľná vec - Príslušenstvo k PC Myš 16 1/1 36,00 €
93 Hnuteľná vec - príručná tlačiareň XEREX PHASER 3250 1 1/1 10,00 €
94 Hnuteľná vec - príručná tlačiareň HP Laser Jet M1120n MFP 1 1/1 15,00 €
95 Hnuteľná vec - príručná tlačiareň HP Laser Jet M203dn 1 1/1 25,00 €
96 Hnuteľná vec Premietačka  BENQ 1 1/1 430,00 €

Podmienky ponukového konania: 

  • podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté po predchádzajúcej dohode na t.č. 0904 557 344,
  • obhliadky je možné vykonať osobne po predchádzajúcej dohode na t.č. 0904 557 344,
  • lehota maximálne 10 pracovných dní na podávanie ponúk od zverejnenia v Obchodnom vestníku,
  • na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať,
  • ponuky je možné predkladať iba na súbor hnuteľných vecí ako celok, nie na vybrané položky,
  • záujemcovia doručujú ponuky poštou alebo osobne do rúk správcovi v zalepenej obálke s označením „predaj Alfa – neotvárať –hnuteľné veci“,
  • ponuka musí obsahovať výšku ponúkanej odplaty za predaj hnuteľných vecí, identifikačné údaje záujemcu, spôsob uhradenia odplaty a kontakt na záujemcu,
  • prijatá bude ponuka s najvyššou ponúknutou cenou,
  • podmienkou prevodu majetku je úhrada odplaty najneskôr pri podpise zmluvy o predaji hnuteľných vecí,
  • úspešný záujemca je povinný uzavrieť zmluvu o predaji hnuteľných vecí do 10 pracovných dní od udelenia súhlasu Veriteľského výboru s uzavretím kúpnej zmluvy

JUDr. Oliver Korec, správca.