Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/415/2021

(FO) Škorec Peter (18.02.1962)

Železná Breznica 153, 96234 Železná Breznica

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
13.05.2024
Zverejnený v OV č.:
91/2024
Dlžník:
Peter Škorec IČO 18.2.1962, , Železná Breznica 153, 962 34 Železná Breznica,
Správca:
, Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
5OdK/415/2021
Spisová značka správcu:
5OdK/415/2021 S1971
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Oznámenie o vyhodnotení druhého (II.) kola ponukového konania na speňaženie majetku vo všeobecnej podstate 

(speňaženie nehnuteľností – Jalná)

(1) Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom Nad Plážou 4419/23, 974 01 Banská Bystrica, so sídlom príslušnej kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako „Správca“), ako správca dlžníka Peter Škorec, trvale bytom Železná Breznica 153, 96234 Železná Breznica, dátum narodenia 18.2.1962 (ďalej aj len ako „Dlžník“) ustanovený do funkcie uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 12.11.2021, sp. zn. 5OdK/415/2021, ktoré bolo publikované v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky (ďalej aj len ako „Obchodný vestník“) č. 225/2021 zo dňa 24.11.2021, týmto v súlade s ust. § 167n druhá veta v spojení s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZoKR“) zverejňuje toto oznámenie o vyhodnotení II. kola verejného ponukového konania (ďalej aj len ako „Oznámenie“).

I. Vyhlásenie II. kola ponukového konania

(2) Dňa 19.4.2024 bolo v Obchodnom vestníku č. 77/2024, č. zverejnenia K021029, publikované oznámenie (ďalej aj len ako Oznámenie o vyhlásení ponukového konania) o vyhlásení II. kola ponukového konania (ďalej aj len ako Ponukové konanie), ktorého predmetom bolo speňaženie majetku špecifikovaného v ods. (3) Oznámenia o vyhlásení ponukového konania.

II. Obsah Oznámenia

(3) V súlade s ust. bodu (28) Oznámenia o vyhlásení ponukového konania Správca oznamuje, že (i.) Ponukové bolo skončené a (ii.) Správca vyhodnocuje Ponukové konanie ako neúspešné ku dňu vyhotovenia tohto Oznámenia.

(4) Do Ponukového konania sa nezapojil žiaden záujemca, na ktorého ponuku Správca prihliada v súlade s obsahom Oznámenia o vyhlásení ponukového konania, resp. všetky Správcovi doručené ponuky boli vyradené z vyhodnotenia pre nesúlad ponuky s Oznámením o vyhlásení ponukového konania, resp. z iných dôvodov, pre ktoré Oznámenie o vyhlásení ponukového konania umožňuje ponuku vyradiť z vyhodnotenia.

III. Záverečné ustanovenia a poučenie

(5) Prípadné bližšie informácie o vyhodnotení Ponukového konania je možné vyžiadať e-mailom na adrese [office@wak.sk]. Právo získania bližších informácii o vyhodnotení Ponukového konania svedčí výlučne osobám oprávneným nahliadať do správcovského spisu v celom rozsahu a Ponukovým konaním dotknutým záujemcom v rozsahu, v akom sa ich priamo týka vyhodnotenie Ponukového konania.

(6) Oprávnené osoby, ktorými sú Dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza v prípade, ak sa v rámci Predmetu speňažovania predáva nehnuteľnosť, sú oprávnení so súhlasom Dlžníka vykúpiť majetok z konkurznej podstaty Dlžníka za podmienok ustanovených v ust. § 167r zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najmä (i.) za cenu stanovenú znaleckým posudkom (ii.) za cenu dosiahnutú v Ponukovom konaní, ak je táto uhradená Správcovi do desiatich (10) dní od skončenia Ponukového konania.

V Banskej Bystrici, dňa 7.5.2024.

 

Witt&Kleim Renewals k.s..

správca dlžníka

Peter Škorec

JUDr. Ondrej Kalamár

komplementár

(bez priameho podpisu, autorizované ako zverejnenie Správcu v Obchodnom vestníku)