Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 21OdK/54/2024

(FO) Kubík Ivan (23.01.1967)

Bratislava-Petržalka , 85102 Bratislava-Petržalka

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
14.05.2024
Zverejnený v OV č.:
92/2024
Dlžník:
Kubík Ivan IČO 23.01.1967, , Bratislava-Petržalka 0, 85102 Bratislava-Petržalka,
Správca:
Mgr. Jozef Maruniak , Konventná 6, 81103 Bratislava,
Spisová značka súdu:
21OdK/54/2024
Spisová značka správcu:
21OdK/54/2024 S1364
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Mgr. Jozef Maruniak, správca dlžníka Ivan Kubík, nar. 23.01.1967, trv. bytom 851 04 Bratislava - Petržalka, po tom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje a zaniká funkcia správcu.

Mgr. Jozef Maruniak, správca