Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/956/2019

(FO) Anguš Ján (23.01.1984)

Drienovská Nová Ves 76 , 08201 Drienovská Nová Ves

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
15.05.2024
Zverejnený v OV č.:
93/2024
Dlžník:
Anguš Ján IČO 23.01.1984, , Drienovská Nová Ves 76, 08201 Drienovská Nová Ves,
Správca:
JUDr. Ing. Jozef Sitko , Lipová 1, 06601 Humenné,
Spisová značka súdu:
5OdK/956/2019
Spisová značka správcu:
5OdK/956/2019 S1401
Druh:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
Text:

V konkurznej veci sp.zn.: 5OdK/956/2019 vedenej OS Prešov dlžníka Ján Anguš, nar. 23.01.1984, Drienovská Nová Ves 76, správca oznamuje v zmysle § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

Zoznam nákladov konkurzu / pohľadávok proti podstate / je k nahliadnutiu pre veriteľov k dispozícii u správcu.

JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca