Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/182/2023

(FO) Januchová Jana (01.01.1990)

Chyžné 160 , 04918 Lubeník

Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
16.05.2024
Zverejnený v OV č.:
94/2024
Dlžník:
Jana Januchová IČO 1.1.1990, , Chyžné 160, 049 18 Lubeník,
Správca:
, Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
7OdK/182/2023
Spisová značka správcu:
7OdK/182/2023 S1971
Druh:
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty
Text:

Konečný rozvrh výťažku zo speňaženia všeobecnej konkurznej podstaty dlžníka Jana Januchová

I. Všeobecná časť rozvrhu výťažku

Vyhlásenie konkurzu a ustanovenie správcu

(1) Okresny súd Banská Bystrica uznesením zo dňa 24.5.2023 vydaným v konaní vedenom pod sp. zn. 7OdK/182/2023, ktoré bolo doručované formou publikácie v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky (ďalej aj len ako Obchodný vestník) č. 102/2023 zo dňa 30.5.2023, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Jana Januchová, trvale bytom Chyžné 160, 049 18 Lubeník, dátum narodenia 1.1.1990, podnikajúca pod menom Jana Januchová, miestom podnikania Muráň 296, 049 01 Muráň, IČO 47 740 329 (ďalej aj len ako Dlžník) a do funkcie správcu Dlžníka ustanovil obchodnú spoločnosť Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom Nad Plážou 4419/23, 974 01 Banská Bystrica, so sídlom príslušnej kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako Správca).

Právny základ rozvrhu výťažku a splnenie zákonných podmienok pre zostavenie rozvrhu

(2) Správca zostavil tento konečný rozvrh výťažku zo speňaženia všeobecnej konkurznej podstaty Dlžníka (ďalej aj len ako Rozvrh) s ohľadom na dikciu ust. § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako ZoKR) v kontexte ust. § 49 vyhlášky č. 665/2005 Z.z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZoKR (ďalej aj len ako Vyhláška).

(3) Správca zostavil tento Rozvrh z dôvodu, že došlo k úplnému speňaženiu všeobecnej podstaty Dlžníka a boli ukončené všetky spory, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý; v kontexte uvedeného Správca konštatuje naplnenie podmienok pre vznik povinnosti Správcu zostaviť Rozvrh podľa ust. § 167u ods. 1 úvodná časť prvej vety ZoKR.

(4) Nakoľko konkurz na majetok Dlžníka bol (účinne) vyhlásený dňa 31.5.2023, Správca konštatuje, v kontexte dátumu zostavenia Rozvrhu, splnenie podmienky stanovenej v ust. § 167u ods. 1 záverečná časť prvej vety ZoKR na zostavenie Rozvrhu nie skôr ako šesťdesiat (60) dní odo dňa vyhlásenia konkurzu na majetok Dlžníka.

(5) S ohľadom na dikciu ust. § 167u ods. 1 druhá veta ZoKR Správca konštatuje, že v Obchodnom vestníku č. 82/2024 zo dňa 26.4.2024 bolo zverejnené oznámenie o zámere Správcu zostaviť Rozvrh, a zároveň bolo zverejnené oznámenie o zostavení zoznamu nákladov konkurzu.

Obsah Rozvrhu

(6) V súlade s ust. § 49 Vyhlášky Rozvrh obsahuje Všeobecnú časť, ktorá obsahuje opis doterajšieho priebehu konkurzu, najmä opis skutočností významných pre rozvrhovú časť, a obsahuje Rozvrhovú časť, ktorá pojednáva o rozvrhnutí výťažku zo speňaženia všeobecnej konkurznej podstaty Dlžníka podľa ust. § 167u ods. 2 ZoKR.

Doterajší priebeh konkurzu

(7) Po vyhlásení konkurzu na majetok Dlžníka vykonal prvotné úkony Správcu v rozsahu zverejnenia a) oznamu o možnosti účastníkov konkurzného konania nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárií Správcu v úradných hodinách zverejnených na stránkach Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky vrátane poučenia účastníkov konkurzného konania o práve osôb oprávnených nahliadnuť do správcovského spisu požadovať, aby im Správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu a podmienkach výkonu tohto práva; b) oznamu na základe povinnosti Správcu vyplývajúcej z ust. čl. 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (ďalej aj len ako Nariadenie), ktorým informoval o konkurznom konaní veriteľov majúcich zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike; c) oznámenia bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok, pričom súčasťou oznámenia bolo podrobné poučenie o spôsobe a podmienkach popierania pohľadávok prihlásenými veriteľmi v konkurze vyhlásenom na majetok Dlžníka.

(8) Správca následne započal s úkonmi potrebnými pre riadne a kompletné zistenie majetku Dlžníka šetreniami v rozsahu ust. § 166i ods. 1 ZoKR, pričom vykonal úkony za účelom zistenia majetku Dlžníka nasledovné úkony a) prieskum pravdivosti zoznamu majetku Dlžníka ako prílohy návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Dlžníka; b) dožiadanie súčinnosti od Dlžníka a vykonanie osobného stretnutia s Dlžníkom, ak toto bolo účelné a s ohľadom na zdravotný stav Dlžníka možné; c) priame vykonanie lustrácie Dlžníka ako vlastníka nehnuteľného majetku na celom území Slovenskej republiky z titulu oprávnenia Správcu k takémuto úkonu; d) dožiadanie súčinnosti od príslušného dopravného inšpektorátu policajného zboru; e) dožiadanie súčinnosti od obce, v ktorej má Dlžník adresu trvalého pobytu za účelom zistenia potenciálneho majetku spadajúceho do BSM Dlžníka s ohľadom na možný manželský zväzok Dlžníka; f) priame vykonanie lustrácie historických záznamov portálu Obchodného registra Slovenskej republiky vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky za účelom zistenia možnej majetkovej účasti Dlžníka v právnickej osobe zapísanej v Obchodnom registri Slovenskej republiky; g) priame vykonanie lustrácie záznamov portálu Notársky centrálny register záložných práv vedený Notárskou komorou Slovenskej republiky za účelom zistenia možného založeného majetku vo vlastníctve Dlžníka.

(9) Správca v konkurze vyhlásenom na majetok Dlžníka vykonal všetky úkony v rámci šetrení smerujúce k zisteniu existencie hnuteľného či nehnuteľného majetku alebo inej majetkovej hodnoty vo vlastníctve Dlžníka, ktorý by mohol tvoriť konkurznú podstatu, ktoré možno v zmysle ust. § 166i ods. 1 ZoKR označiť ako časovo nenáročné, a ktoré zároveň možno zabezpečiť s nepatrnými nákladmi. Všetky úkony Správcu sú detailne zaznamenané v dokumentácii obsiahnutej v správcovskom spise, do ktorého je možné nazrieť v súlade s oznámením Správcu publikovaným v Obchodnom vestníku o tom, kde a kedy možno nahliadať do správcovského spisu.

Majetok podliehajúci konkurzu a zástupca veriteľov

(10) V rámci vykonaných šetrení Správcu vykonaných s odbornou starostlivosťou Správca zistil a do súpisu všeobecnej podstaty Dlžníka zahrnul nasledovný majetok

Druh majetku

Identifikácia majetku

peňažná pohľadávka

Nárok na vyplatenie odkúpnej hodnoty z titulu zrušenia poistnej zmluvy č. 6820138985

peňažná pohľadávka

Nárok na vyplatenie odkúpnej hodnoty z titulu zrušenia poistnej zmluvy č. 6817123125

(11) Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 150/2023 zo dňa 7.8.2023. Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty (súp. zložka 1) bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 235/2023 zo dňa 11.12.2023. Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty (súp. zložka 2) bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 61/2024 zo dňa 26.3.2024. Zo súpisu neboli Správcom vylúčené žiadne súpisové zložky a uvedený zoznam majetku zahrnutého v súpise bol v plnom rozsahu v rámci konkurzu vedeného na majetok Dlžníka speňažený.

(12) Správca majetok podliehajúci konkurzu vedeného na majetok Dlžníka, ktorý bol zahrnutý v dotknutých súpisoch, speňažil v súlade s ust. § 167n, ust. § 167o, ust. § 167p a ust. § 167q ZoKR v kontexte ďalších dotknutých ustanovení ZoKR, pričom najvýznamnejšou zásadou, ktorou sa Správca pri speňažovaní majetku podliehajúceho konkurzu vedeného na majetok Dlžníka riadil je najvyšší možný výťažok zo speňaženia majetku v čo možno najkratšom čase za súčasného vynaloženia čo najnižších možných nákladov (per analogiam legis ust. § 91 ods. 2 ZoKR).

(13) S ohľadom na dikciu ust. § 167m ods. 3 ZoKR Správca konštatuje, že zvolanie schôdze veriteľov nepovažoval Správca za potrebné a Správcovi nebola doručená žiadna žiadosť prihláseného veriteľa na zvolanie schôdze veriteľov, z uvedeného dôvodu sa v konkurze vedenom na majetok Dlžníka nekonala schôdza veriteľov.

(14) Nakoľko sa nekonala schôdza veriteľov Dlžníka, nebol zvolený zástupca veriteľov; zároveň u Správcu neprejavil o funkciu zástupcu veriteľov záujem žiaden z prihlásených veriteľov Dlžníka podľa ust. § 167m ods. 2 ZoKR, v dôsledku čoho Správca v konkurze vedenom na majetok Dlžníka postupoval bez zástupcu veriteľov (ust. § 167m ods. 2 druhá veta ZoKR).

Prihlásené pohľadávky veriteľov Dlžníka

(15) V základnej prihlasovacej lehote na prihlásenie pohľadávok si svoje nároky voči Dlžníkovi uplatnili dvaja (2) veritelia nezabezpečených pohľadávok, na ktorých prihlášky sa prihliada, nasledovne

Veriteľ

Celková prihlásená suma

BENCONT COLLECTION, a. s.

237,71 €

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

466,00 €

(16) Po základnej prihlasovacej lehote na prihlásenie pohľadávok si svoje nároky voči Dlžníkovi neuplatnil žiaden veriteľ.

(17) S ohľadom na skutočnosť, že Správca nie je v zmysle ust. § 167l ods. 5 ZoKR oprávnený popierať prihlásené pohľadávky veriteľov Dlžníka, Správca pre to do zoznamu pohľadávok zapísal všetky prihlásené pohľadávky, ak sa na prihlášky týchto pohľadávok prihliada s ohľadom na ust. § 167l a súvisiacich ZoKR. Vo vzťahu k pohľadávkam, ktoré boli do konkurzu vedeného na majetok Dlžníka prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty (ust. § 167l ods. 3 prvá veta ZoKR), Správca doručenie prihlášok zverejnil v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (ust. § 167l ods. 3 druhá veta ZoKR).

(18) Na základe práva veriteľov Dlžníka poprieť prihlásenú pohľadávku iného veriteľa (ust. § 167l ods. 5 ZoKR) boli popreté nasledovné pohľadávky prihlásených veriteľov

Veriteľ

Celková prihlásená suma

Celková popretá suma

-

- €

- €

Prehľad nákladov konkurzu

(19) Správca uvádza skrátený prehľad nákladov konkurzu s ohľadom na dikciu ust. § 167t ods. 1 ZoKR, podľa ktorého

„Nákladmi konkurzu sú a uspokojujú sa z výťažku určeného na uspokojenie nezabezpečených veriteľov v tomto poradí:

a) odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku,

b) nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu,

c) náklady spojené so správou majetku podliehajúceho konkurzu,

d) preddavok na trovy znaleckého posudku,

e) úhrada nákladov šetrení vykonaných správcom na podnet veriteľa v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo schôdzou veriteľov.“

v kontexte ustanovení Vyhlášky nasledovne

Veriteľ

Právny dôvod

Výška nákladu

Poradie uspokojenia

Witt&Kleim Renewals k.s.

Paušálna odmena správcu

500,00 €

a)

Witt&Kleim Renewals k.s.

DPH k paušálnej odmene správcu

100,00 €

a)

Witt&Kleim Renewals k.s.

Odmena správcu z výťažku zo speňaženia súp. zložky č. 1 (pohľadávka 571,55€) – 28,58€ vrátane DPH vo výške 5,72€

34,30 €

a)

Witt&Kleim Renewals k.s.

Odmena správcu z výťažku zo speňaženia súp. zložky č. 2 (pohľadávka 956,89€) – 47,84€ vrátane DPH vo výške 9,57€

57,41 €

a)

Witt&Kleim Renewals k.s.

Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie za mesiac 05/2023 vo výške 0,97€ (alikvotne 31.5.2023) vrátane DPH vo výške 0,19€

1,16 €

b)

Witt&Kleim Renewals k.s.

Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie za mesiac 06/2023 vo výške 30,00€ vrátane DPH vo výške 6,00€

36,00 €

b)

Witt&Kleim Renewals k.s.

Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie za mesiac 07/2023 vo výške 30,00€ vrátane DPH vo výške 6,00€

36,00 €

b)

Witt&Kleim Renewals k.s.

Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie za mesiac 08/2023 vo výške 30,00€ vrátane DPH vo výške 6,00€

36,00 €

b)

Witt&Kleim Renewals k.s.

Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie za mesiac 09/2023 vo výške 30,00€ vrátane DPH vo výške 6,00€

36,00 €

b)

Witt&Kleim Renewals k.s.

Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie za mesiac 10/2023 vo výške 30,00€ vrátane DPH vo výške 6,00€

36,00 €

b)

Witt&Kleim Renewals k.s.

Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie za mesiac 11/2023 vo výške 30,00€ vrátane DPH vo výške 6,00€

36,00 €

b)

Witt&Kleim Renewals k.s.

Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie za mesiac 12/2023 vo výške 30,00€ vrátane DPH vo výške 6,00€

36,00 €

b)

Witt&Kleim Renewals k.s.

Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie za mesiac 01/2024 vo výške 30,00€ vrátane DPH vo výške 6,00€

36,00 €

b)

Witt&Kleim Renewals k.s.

Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie za mesiac 02/2024 vo výške 30,00€ vrátane DPH vo výške 6,00€

36,00 €

b)

Witt&Kleim Renewals k.s.

Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie za mesiac 03/2024 vo výške 30,00€ vrátane DPH vo výške 6,00€

36,00 €

b)

Witt&Kleim Renewals k.s.

Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie za mesiac 04/2024 vo výške 30,00€ vrátane DPH vo výške 6,00€

36,00 €

b)

Witt&Kleim Renewals k.s.

náhrada poštovného (2x zásielka á1,80€)

3,60 €

b)

Witt&Kleim Renewals k.s.

Paušálna náhrada výdavkov spojená s naskenovaním a vložením dokumentov do registra úpadcov podľa ust. § 24a písm. a) Vyhlášky v rozsahu 448 strán (0,10€ strana – celkom 44,80€) vrátane DPH vo výške 8,96€

53,76 €

b)

Witt&Kleim Renewals k.s.

Paušálna náhrada výdavkov spojená s naskenovaním a vložením dokumentov do registra úpadcov podľa ust. § 24a písm. b) Vyhlášky v rozsahu 85 dokumentov (0,50€ dokument – celkom 42,50€) vrátane DPH vo výške 8,50€

51,00 €

b)

Okresný súd Banská Bystrica

Súdny poplatok za konkurzné konanie podľa položky 5 písm. a) zákona č. 71/1992 Z.z. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov

15,00 €

b)

Celková výška nákladov

1.212,23 €

Suma nákladov uhradená z preddavku

500,00 €

Celková výška neuhradených nákladov

712,23 €

pričom kompletný zoznam nákladov konkurzu štruktúrovaný ako zoznam pohľadávok proti podstate v zmysle Vyhlášky je k dispozícií na nahliadnutie pre osoby oprávnené nahliadať do konkurzného spisu v čase, mieste a spôsobom, ako bolo Správcom zverejnené v ozname o tom, kde a kedy možno nahliadať do správcovského spisu, o čom boli dotknuté osoby poučené taktiež v oznámení o zostavení zoznamu nákladov konkurzu a o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

(20) Vyššie uvedený zoznam nákladov konkurzu obsahuje náklady konkurzu, ktoré vznikli do dňa zostavenia Rozvrhu, resp. predpokladané náklady konkurzu, ktoré Správca s odbornou starostlivosťou predpokladá ku dňu zostavenia Rozvrhu. V prípade akýchkoľvek ďalších vzniknutých neočakávaných nákladov konkurzu, najmä, nie však výhradne, paušálna náhrada za vedenie kancelárie v období po zostavení Rozvrhu, v ktorom Správca nedisponuje všetkými bankovými účtami veriteľov na poukázanie rozvrhnutého výťažku, budú tieto náklady podľa zásady pari passu (pomerne) odpočítané od rozvrhnutého výťažku mimo Rozvrhu; pričom relatívny podiel jednotlivého veriteľa na konečnom výťažku bude zodpovedať relatívnemu podielu jednotlivého veriteľa na takomto neočakávanom náklade konkurzu.

(21) Náklady konkurzu budú v súlade s ust. § 167u ods. 2 ZoKR odpočítané od výťažku a následne uhradené v rámci plnenia Rozvrhu. Náklady uspokojenia, t.j. bankové poplatky za uskutočnenie bankového prevodu peňažných prostriedkov určených ako absolútny podiel jednotlivého veriteľa na konečnom výťažku, znáša každý jednotlivý veriteľ sám (ust. § 167u ods. 2 posledná veta ZoKR).

(22) Preddavok na úhradu paušálnej odmeny Správcu a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,00 eur podľa ust. § 7a Vyhlášky bol Správcovi uhradený príslušným konkurzným súdom.

(23) Paušálnu náhradu nákladov za vedenie kancelárie Správcu vo výške 30,00 eur podľa ust. § 24b písm. e) Vyhlášky Správca za príslušné mesiace zaradil do zoznamu nákladov konkurzu vrátane mesiaca, aj začatého, v ktorom bol Rozvrh zostavený s ohľadom na predpokladaný čas potrebný pre vykonanie všetkých úkonov spojených s plnením Rozvrhu. Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie Správcu v prípade, ak Správca nebude môcť Rozvrh splniť pre neposkytnutie bankových účtov jednotlivých veriteľov, bude považovaná za neočakávaný náklad konkurzu, na ktorého úhradu upravuje Rozvrh vyššie.

(24) Výška odmeny Správcu z výťažku získaného speňažením a ďalšími úkonmi Správcu bola určená s ohľadom na dikciu ust. § 17 a nasl. Vyhlášky s ohľadom na výšku a spôsob získania výťažku.

(25) Súdny poplatok za Rozvrh Správca vyčíslil podľa ust. písm. a) Položky 5 Sadzobníka súdnych poplatkov ako prílohy k zákonu č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako ZoSP), podľa ktorého je výška súdneho poplatku 1% z každého výťažku zo speňaženia majetku zapísaného do súpisu majetku vo všeobecnej podstate najviac 50.000,00 eur a 0,5% z výťažku v oddelenej podstate najviac 50.000,00 eur zahrnutého do Rozvrhu, ktorý bol ako základ poplatku v kontexte ust. § 7 ods. 11 ZoSP zaokrúhlený na celé eurá nadol, pričom bol výsledný poplatok zaokrúhlený v súlade so zásadami zaokrúhlenia stanovenými v ust. § 7a ZoSP; t.j. v prípade, ak vyšiel súdny poplatok prevyšujúci celé číslo a) väčší ako 50, došlo k zaokrúhleniu na pol eura nadol; b) menší ako 50, došlo k zaokrúhleniu na celé euro nadol; c) rovný 50, nedošlo k zaokrúhleniu.

II. Rozvrhová časť rozvrhu výťažku

Suma výťažku a suma určená na uspokojenie veriteľov

(26) V nasledovnej tabuľke Správca prehľadne uvádza hrubý výťažok, čo je celková suma získaná zo speňaženia všeobecnej konkurznej podstaty Dlžníka, náklady konkurzu a predpokladané náklady konkurzu ku dňu zostavenia Rozvrhu a výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

Hrubý výťažok speňaženia konkurznej podstaty Dlžníka

1.528,44 €

Náklady konkurzu a predpokladané náklady konkurzu ku dňu zostavenia Rozvrhu

712,23 €

Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

816,21 €

Určenie vymáhateľných pohľadávok prihlásených veriteľov

(27) Správca v rámci prípravy Rozvrhu pristúpil k prieskumu prihlásených pohľadávok, nakoľko i keď Správca nie je oprávnený pohľadávky poprieť, existujú pohľadávky, ktoré sú vylúčené z uspokojenia v rámci konkurzu; tieto pohľadávky je podľa názoru Správcu potrebné vylúčiť z uspokojenia v rámci Rozvrhu aj bez popretia pohľadávky, nakoľko samotná dikcia dotknutého ustanovenia stanovuje, že ide o pohľadávku voči Dlžníkovi nevymáhateľnú, čo podporuje aj systematické zaradenie dotknutého ustanovenia ZoKR zahrnutého v časti pohľadávok vylúčených z uspokojenia. Správca tak prihlásené pohľadávky veriteľov preskúmal s ohľadom na dikciu ust. § 166b ods. 1 ZoKR, podľa ktorého

„Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje

a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5 % istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,

b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,

c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,

d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,

e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,

f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.“

pričom v rámci prieskumu Správca nevymáhateľnú výšku prihlásených pohľadávok veriteľov určil nasledovne

Veriteľ

Prihlásená suma

Nevymáhateľná časť

Dôvod podľa § 166b ZoKR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

466,00 €

466,00 €

d) – peňažná sankcia spadajúca do obdobia pred konkurzom

(28) V nasledovnej tabuľke Správca prehľadne uvádza vymáhateľnú časť pohľadávok prihlásených veriteľov po korekcií ako aj relatívny podiel výšky vymáhateľnej pohľadávky jednotlivých veriteľov na celkovej výške prihlásených pohľadávok veriteľov

Veriteľ

Prihlásená suma

Vymáhateľná časť

Podiel (rel.)

BENCONT COLLECTION, a. s.

237,71 €

237,71 €

100,00 %

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

466,00 €

0,00 €

0,00 %

Celkom

237,71 €

100,00 %

Rozvrh výťažku

(29) V nasledovnej tabuľke Správca prehľadne uvádza relatívnu ako aj absolútnu mieru uspokojenia vymáhateľných pohľadávok prihlásených veriteľov

Suma určená na uspokojenie

Celková vymáhateľná časť

Podiel (rel.)

816,21 €

237,71 €

343,36 %

(30) V nasledovnej tabuľke Správca uvádza mieru uspokojenia pohľadávok jednotlivých veriteľov určenej podľa zásady pari passu, t.j. pohľadávky jednotlivých veriteľov sú uspokojené pomerne podľa pomeru (rel.) výšky pohľadávok jednotlivého veriteľa k celkovej výške vymáhateľnej časti pohľadávok všetkých veriteľov, pričom takto určený podiel (rel.) je použitý na určenie výšky absolútneho podielu jednotlivého veriteľa na celkovej sume určenej na uspokojenie

Veriteľ

Vymáhateľná časť

Podiel (rel.)

Podiel (abs.)

BENCONT COLLECTION, a. s.

237,71 €

100,00 %

237,71 €

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

0,00 €

0,00 %

0,00 €

Celkom

237,71 €

100,00 %

237,71 €

(31) Správca konštatuje, že po odpočítaní nákladov konkurzu z výťažku zo speňaženia majetku v konkurze vedenom na majetok Dlžníka a po uhradení vymáhateľnej časti pohľadávok všetkých prihlásených veriteľov podľa výšky ich zistených pohľadávok, ktoré nie sú vylúčené z uspokojenia, zostal zostatok z výťažku zo speňaženia majetku v konkurze vedenom na majetok Dlžníka vo výške 578,50 eur.

(32) Vymedzený zostatok bude poukázaný Dlžníkovi na náklady Dlžníka (per analogiam ust. § 167u ods. 2 ZoKR).

Výzva na oznámenie čísla účtu

(33) V nadväznosti na vyššie uvedené Správca vyzýva všetkých veriteľov prihlásených pohľadávok, aby v lehote desiatich (10) dní odo dňa zverejnenia tohto Rozvrhu v Obchodnom vestníku oznámili Správcovi číslo účtu v tvare IBAN, na ktoré majú byť poukázané finančné prostriedky z Rozvrhu spoločne s variabilným symbolom a to písomne na adresu sídla Správcu, elektronicky do dátovej schránky Správcu alebo e-mailom na e-mailovú adresu Správcu [renewals@wak.sk].

(34) Po uplynutí lehoty určenej Správcom na oznámenie čísla bankového účtu na poukázanie finančných prostriedkov z Rozvrhu bude Správcom jednotlivý veriteľ vyzvaný osobitne, pričom náklady spojené s takouto výzvou sa považujú za neočakávaný náklad konkurzu, ktorý sa uspokojuje spôsobom určeným v Rozvrhu.

Poučenie

(35) V prípade finančných plnení z Rozvrhu, pri ktorých sa Správcovi nepodarí zistiť bankový účet jednotlivého veriteľa alebo adresu veriteľa ani do troch mesiacov od zostavenia Rozvrhu, pripadnú štátu; tieto plnenia Správca poukáže na účet príslušného konkurzného súdu (ust. § 167u ods. 3 ZoKR).

V Banskej Bystrici, dňa 13.5.2024.

 

Witt&Kleim Renewals k.s.

správca dlžníka

Jana Januchová

JUDr. Ondrej Kalamár

komplementár

(bez priameho podpisu, autorizované ako zverejnenie Správcu v Obchodnom vestníku)