Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/29/2024

(FO) Mikunda Ľubomír (04.09.1984)

Porúbka , 01311 Porúbka

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
16.05.2024
Zverejnený v OV č.:
94/2024
Dlžník:
Mikunda Ľubomír IČO 04.09.1984, , Porúbka 0, 01311 Porúbka,
Správca:
JUDr. Tomáš Šufák , Štrková 95/21, 01001 Žilina,
Spisová značka súdu:
7OdK/29/2024
Spisová značka správcu:
7OdK/29/2024 S1989
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Tomáš Šufák, so sídlom kancelárie: Štrková 95/21, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Ľubomír Mikunda, nar. 04.09.1984, trvale bytom obec Porúbka, 013 11 Porúbka, v konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, sp. zn. 7OdK/29/2024,

týmto oznamuje, že na základe zoznamu majetku dlžníka, priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých dlžníkom, inými osobami, ktoré poskytli správcovi súčinnosť, ďalšieho šetrenia vykonaného správcom, v zmysle § 166i zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, nebol zistený žiaden majetok, ktorý by podliehal konkurzu.

 

V Žiline dňa 13.05.2024

JUDr. Tomáš Šufák, správca