(PO) AKD HLOHOVEC s.r.o., IČO 51851580

Radlinského 3, 92001 Hlohovec

I. Súd v y z ý v a konateľa úpadcu: Ing. Jozef Andrássy, n...
Dátum vydania:
06.05.2024
Dátum zverejnenia:
16.05.2024
Zverejnený v OV č.:
94/2024
Autor oznamu:
Okresný súd Trnava
Spisová značka:
60K/16/2023
ICS:
2123208472
Vydal:
JUDr. Eva Krošlák Cmerová
Vydal FN:
sudkyňa
Odoslal:
Okresný súd Trnava
Dlžník/Úpadca:
AKD HLOHOVEC IČO 51851580, , Radlinského 3, 92001 Hlohovec, Slovenská republika
Navrhovatelia:
UBC 2020, k.s. , Tamaškovičova 17, 91701 Trnava, Slovenská republika AKD HLOHOVEC IČO 51851580, , Radlinského 3, 92001 Hlohovec, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Trnava v právnej veci úpadcu: AKD HLOHOVEC s.r.o., IČO: 51 851 580, so sídlom Radlinského 3, 920 01 Hlohovec, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 42705/T, správcom majetku ktorého je UBC 2020, k.s., so sídlom kancelárie Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava, IČO: 53 151 135, značka správcu: S2009, o návrhu správcu, takto
Rozhodnutie:
I. Súd v y z ý v a konateľa úpadcu: Ing. Jozef Andrássy, nar. 03.05.1969, bytom Ulica Františkánska 7403/3, 917 01 Trnava, aby v lehote 7 dní od doručenia tejto výzvy poskytol správcovi: UBC 2020, k.s., so sídlom kancelárie Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava, IČO: 53 151 135, značka správcu: S2009, ním požadovanú súčinnosť, a to aby: 1. Predložil správcovi Zoznam záväzkov, Zoznam spriaznených osôb a Zoznam majetku dlžníka. Zoznam majetku, zoznam spriaznených osôb a zoznam záväzkov je dlžník povinný podpísať a výslovne v nich uviesť, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a úplné; podpis dlžníka musí byť úradne osvedčený. 2. Predložil kompletnú účtovnú dokumentáciu v listinnej alebo elektronickej podobe za posledných 5 rokov pred začatím konkurzu, poprípade poskytol informácie, kde sa účtovná dokumentácia nachádza. 3. Písomne oznámil správcovi, kde sa nachádza majetok vo vlastníctve úpadcu, s presným označím miesta, a to: a) VOLKSWAGEN GOLF, evidenčné číslo: HC 766BA, nákladné vozidlo, b) KRONE COOL LINER, evidenčné číslo: HC 354 YE, náves nákladný. II. Súd p o u č u j e konateľa úpadcu: Ing. Jozef Andrássy, nar. 03.05.1969, bytom Ulica Františkánska 7403/3, 917 01 Trnava, že ak súčinnosť správcovi neposkytne súd môže nariadiť jeho predvedenie na súd, aby podal vysvetlenie alebo mu uznesením uloží pokutu do 165.000 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Ak úpadca alebo osoby uvedené v odseku 2 neposkytnú správcovi súčinnosť požadovanú podľa tohto zákona, súd ich na návrh správcu vyzve, aby správcovi požadovanú súčinnosť do siedmich dní od doručenia výzvy poskytli s poučením o možnosti ich predvedenia alebo uloženia pokuty. Ak osoba uvedená v odseku 2 ani na výzvu súdu neposkytne správcovi súčinnosť požadovanú podľa tohto zákona, súd jej môže uznesením uložiť na návrh správcu pokutu do 165.000 eur.
Oznam: