Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/85/2022

(FO) Mišalková Ružena (02.04.1981)

Majerka 161 , 05994 Ihľany

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
Dátum zverejnenia:
17.05.2024
Zverejnený v OV č.:
95/2024
Dlžník:
Mišalková Ružena IČO 02.04.1981, , Majerka 161, 05994 Ihľany,
Správca:
JUDr. Ing. Jozef Sitko , Lipová 1, 06601 Humenné,
Spisová značka súdu:
3OdK/85/2022
Spisová značka správcu:
3OdK/85/2022 S1401
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
Text:

 

JUDr. Ing. Jozef Sitko, značka správcu S1401, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, ustanovený za správcu uznesením Okresného súdu v Prešove sp.zn.: 3OdK/85/2022 zo dňa 23.03.2022 vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Ružena Mišalková, nar. 02.04.1981, Majerka 161, 059 94 Ihľany, oznamuje, že predmetný konkurz sa podľa § 167v ods. 1 ZKR ukončuje po splnení rozvrhu výťažku.

Týmto oznámením sa konkurz zrušuje a zaniká funkcia ustanoveného správcu.


JUDr. Ing. Jozef Sitko, správca