Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/55/2024

(FO) Miker Štefan (16.06.1960)

Sliepkovce 34, 07237 Sliepkovce

Súpis oddelenej podstaty
Dátum zverejnenia:
21.05.2024
Zverejnený v OV č.:
97/2024
Dlžník:
Štefan Miker IČO 16.06.1960, , - 34, 072 37 Sliepkovce,
Správca:
JUDr. Igor Varga , Hviezdoslavova 1234/4, 07501 Trebišov,
Spisová značka súdu:
30Odk/55/2024
Spisová značka správcu:
30Odk/55/2024
Druh:
Súpis oddelenej podstaty
Text:

Správca podstaty podľa § 76 ods. 1 ZKR zverejňuje súpis majetku dlžníka Štefan Miker, nar. 16.06.1960, č. 34, 072 37 Sliepkovce , podľa predloženého majetku dlžníka v konkurznom konaní, vedenom pod č. k. 30OdK/55/2024  informácií od úpadcu, vlastných zistení a šetrení ku dňu zverejnenia:

  • Oddelená podstata:

             žiadny majetok

 

      V prípade aktuálnosti správca súpis majetku bude pravidelne aktualizovať v zmysle § 76 ods. 3 ZKR. 

                                                                                      

                                                                                        JUDr. Igor Varga,

                                                                                               správca KP