Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/51/2024

(FO) Fertőová Drahoslava (07.04.1985)

Višňové 29 , 98262 Višňové

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
21.05.2024
Zverejnený v OV č.:
97/2024
Dlžník:
Drahoslava Fertőová IČO 7.4.1985, , Višňové 29, 982 62 Višňové,
Správca:
, Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2OdK/51/2024
Spisová značka správcu:
2OdK/51/2024 S1971
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom príslušnej kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako Správca) ustanovený za správcu dlžníka Drahoslava Fertőová, trvale bytom Višňové 29, 982 62 Višňové, dátum narodenia 7.4.1985 (ďalej aj len ako Dlžník) uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 22.2.2024, sp. zn. 2OdK/51/2024, ktoré bolo publikované v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky (ďalej aj len ako Obchodný vestník) č. 44/2024 zo dňa 1.3.2024 týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako ZoKRoznamuje, že konkurz na majetok Dlžníka sa končí v dôsledku skutočnosti, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

K záveru, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, dospel Správca na základe preskúmania pomerov Dlžníka v súlade s ust. § 166i ZoKR podľa zoznamu majetku poskytnutého Dlžníkom, súčinností tretích osôb, vlastného vykonaného šetrenia ako aj zo samotného vyjadrenia Dlžníka, pričom z vykonaného šetrenia nebol Správcom identifikovaný majetok, ktorý by bolo možné zapísať do konkurznej podstaty Dlžníka podľa ust. § 167h ZoKR, resp. hodnota majetku patriaceho do konkurznej podstaty zjavne nepokryje predpokladané náklady konkurzu a náklady speňaženia takého majetku.

Poučenie

Konkurz na majetok Dlžníka sa zrušuje zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. [ust. § 167v ods. 1 posledná veta ZoKR]

Zrušením konkurzu zaniká Správcovi funkcia správcu konkurznej podstaty Dlžníka; zanikajú účinky podľa ust. § 167b ods. 1 ZoKR, ust. § 167c ods. 2 a 3 ZoKR rovnako ako aj účinky podľa ust. § 167d ZoKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu na majetok Dlžníka tým nie je dotknutá. [ust. § 167v ods. 4 ZoKR]

V Banskej Bystrici, dňa 16.5.2024.

 

Witt&Kleim Renewals k.s.

správca dlžníka

Drahoslava Fertőová

JUDr. Ondrej Kalamár

komplementár

(bez priameho podpisu, autorizované ako zverejnenie Správcu v Obchodnom vestníku)