Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/22/2024

(FO) Nociarová Lucia (14.12.1991)

Modrý Kameň , 99201 Modrý Kameň

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
24.05.2024
Zverejnený v OV č.:
100/2024
Dlžník:
Lucia Nociarová IČO 14.12.1991, , Zvolenská 188/39, 992 01 Modrý Kameň,
Správca:
, Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
3OdK/22/2024
Spisová značka správcu:
3OdK/22/2024 S1971
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Oznámenie o vyhodnotení I. kola ponukového konania na speňaženie majetku vo všeobecnej podstate

(speňaženie obchodného podielu – Sun&Moon s.r.o.)

(1) Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom Nad Plážou 4419/23, 974 01 Banská Bystrica, so sídlom príslušnej kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako „Správca“), ako správca dlžníka Lucia Nociarová, trvale bytom Zvolenská 188/39, 992 01 Modrý Kameň, dátum narodenia 14.12.1991 (ďalej aj len ako „Dlžník“) ustanovený do funkcie uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 6.2.2024, sp. zn. 3OdK/22/2024, ktoré bolo publikované v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky (ďalej aj len ako „Obchodný vestník“) č. 31/2024 zo dňa 13.2.2024, týmto v súlade s ust. § 167q ods. 3 v spojení s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZoKR“) zverejňuje toto oznámenie o vyhodnotení I. kola verejného ponukového konania (ďalej aj len ako „Oznámenie“).

I. Vyhlásenie I. kola ponukového konania

(2) Dňa 26.04.2024 bolo v Obchodnom vestníku č. 82/2024, č. zverejnenia K022650, publikované oznámenie (ďalej aj len ako Oznámenie o vyhlásení ponukového konania) o vyhlásení I. kola ponukového konania (ďalej aj len ako Ponukové konanie), ktorého predmetom bolo speňaženie majetku špecifikovaného v ods. (3) Oznámenia o vyhlásení ponukového konania.

II. Obsah Oznámenia

(3) V súlade s ust. bodu (28) Oznámenia o vyhlásení ponukového konania Správca oznamuje, že (i.) Ponukové bolo skončené a (ii.) Správca vyhodnocuje Ponukové konanie ako neúspešné ku dňu vyhotovenia tohto Oznámenia.

(4) Do Ponukového konania sa nezapojil žiaden záujemca, na ktorého ponuku Správca prihliada v súlade s obsahom Oznámenia o vyhlásení ponukového konania, resp. všetky Správcovi doručené ponuky boli vyradené z vyhodnotenia pre nesúlad ponuky s Oznámením o vyhlásení ponukového konania, resp. z iných dôvodov, pre ktoré Oznámenie o vyhlásení ponukového konania umožňuje ponuku vyradiť z vyhodnotenia.

III. Záverečné ustanovenia a poučenie

(5) Prípadné bližšie informácie o vyhodnotení Ponukového konania je možné vyžiadať e-mailom na adrese [renewals@wak.sk]. Právo získania bližších informácii o vyhodnotení Ponukového konania svedčí výlučne osobám oprávneným nahliadať do správcovského spisu v celom rozsahu a Ponukovým konaním dotknutým záujemcom v rozsahu, v akom sa ich priamo týka vyhodnotenie Ponukového konania.

(6) Oprávnené osoby, ktorými sú Dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza v prípade, ak sa v rámci Predmetu speňažovania predáva nehnuteľnosť, sú oprávnení so súhlasom Dlžníka vykúpiť majetok z konkurznej podstaty Dlžníka za podmienok ustanovených v ust. § 167r zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najmä (i.) za cenu stanovenú znaleckým posudkom (ii.) za cenu dosiahnutú v Ponukovom konaní, ak je táto uhradená Správcovi do desiatich (10) dní od skončenia Ponukového konania.

V Banskej Bystrici, dňa 21.5.2024.

 

Witt&Kleim Renewals k.s..

správca dlžníka

Lucia Nociarová

JUDr. Ondrej Kalamár

komplementár

(bez priameho podpisu, autorizované ako zverejnenie Správcu v Obchodnom vestníku)