(PO) M - NOVOMAX - D s.r.o., IČO 36650757

Bátorová 37, 99126 Bátorová

Ustanovenie správcu,
Dátum vydania:
21.05.2024
Dátum zverejnenia:
27.05.2024
Zverejnený v OV č.:
101/2024
Autor oznamu:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka:
2K/5/2024
ICS:
6124249450
Vydal:
Mgr. Zuzana Antalová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Banská Bystrica
Dlžník/Úpadca:
M - NOVOMAX - D s.r.o. IČO 36650757, , Bátorová 37, 99126 Bátorová, Slovenská republika
Navrhovatelia:
M - NOVOMAX - D s.r.o. IČO 36650757, , Bátorová 37, 99126 Bátorová, Slovenská republika Daňový úrad IČO 42499500, , Nová 13, 97404 Banská Bystrica, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Finančné riaditeľstvo SR - Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka M - NOVOMAX - D s.r.o., so sídlom Bátorová 37, 991 26 Bátorová, IČO: 36 650 757, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 11827/S, takto
Rozhodnutie:
I. Súd u s t a n o v u j e PERSPECTA Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, IČO: 47 252 324 do funkcie predbežného správcu dlžníka - M - NOVOMAX - D s.r.o., so sídlom Bátorová 37, 991 26 Bátorová, IČO: 36 650 757. II. Predbežný správca je p o v i n n ý zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu a vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu do 10 dní od ustanovenia do funkcie, druhú správu predloží správca súdu do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca súdu do 28 dní od ustanovenia do funkcie a najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie podá súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie
Oznam: