Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/29/2024

(FO) Mikunda Ľubomír (04.09.1984)

Porúbka , 01311 Porúbka

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
27.05.2024
Zverejnený v OV č.:
101/2024
Dlžník:
Mikunda Ľubomír IČO 04.09.1984, , Porúbka 0, 01311 Porúbka,
Správca:
JUDr. Tomáš Šufák , Štrková 95/21, 01001 Žilina,
Spisová značka súdu:
7OdK/29/2024
Spisová značka správcu:
7OdK/29/2024 S1989
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

OZNAM O ZRUŠENÍ KONKURZU z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

JUDr. Tomáš Šufák, so sídlom kancelárie: Štrková 95/21, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Ľubomír Mikunda, nar. 04.09.1984, trvale bytom obec Porúbka, 013 11 Porúbka, v konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, sp. zn. 7OdK/29/2024,

týmto najmä v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., oznamujem zrušenie konkurzu, nakoľko nebol zistený žiadny majetok vo vlastníctve dlžníka.

V Žiline dňa 20.05.2024

JUDr. Tomáš Šufák, správca