Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/52/2024

(FO) Fertő Július (04.07.1976)

Višňové 29 , 98262 Višňové

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Dátum zverejnenia:
31.05.2024
Zverejnený v OV č.:
105/2024
Dlžník:
Július Fertő IČO 4.7.1976, , Višňové 29, 982 62 Višňové,
Správca:
, Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
1OdK/52/2024
Spisová značka správcu:
1OdK/52/2024 S1971
Druh:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Text:

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

(1) Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom príslušnej kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, so sídlom Nad Plážou 4419/23, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako Správca) ustanovený za správcu dlžníka Július Fertő, trvale bytom Višňové 29, 982 62  Višňové, dátum narodenia 4.7.1976 podnikajúci pod menom Július Fertő, miestom podnikania Višňové  29, 982 62 Višňové, IČO 55 514 910 (ďalej aj len ako Dlžník) uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa  22.02.2024, sp. zn. 1OdK/52/2024, ktoré bolo publikované v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky (ďalej aj len ako Obchodný vestník) č. 42/2024 zo dňa 28.2.2024 týmto v súlade s ust. § 167j ods. 1 v spojení s ust. § 76 ods. 1 a 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako ZoKR) v kontexte ust. § 40 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 665/2005 Z.z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len ako Vyhláška) zverejňuje túto zmenu súpisu majetku podstát spočívajúcu v doplnení súpisu všeobecnej podstaty o nové súpisové zložky majetku.

I. Vymedzenie dopĺňaných súpisových zložiek

(2) Súpis všeobecnej podstaty sa dopĺňa o nasledovné súpisové zložky majetku

Súpisová zložka číslo 8

Stručný popis zložky

AK . 2P, EČ RA184YD, príves nákladný

Typ súpisovej zložky

hnuteľná vec

Povaha veci

jednotlivá

Popis

AK . 2P, EČ: RA 184 YD, VIN: 10012, druh vozidla: príves nákladný, druh karosérie: DC valníková, farba: modrá, kategória vozidla: O1

Počet ks

1

Rok výroby

1987

Stav opotrebovanosti

značne opotrebované

Spoluvlastnícky podiel

1/1

Stav majetku

neznámy stav funkčnosti nákladného prívesu, dlhodobo odstavené, čiastočne pokryté hrdzou

Súpisová hodnota

20,00 €

Deň zapísania majetku

28.05.2024

Dôvod zapísania majetku

zápis v evidencii vozidiel

(ďalej aj len ako doplnené súpisové zložky)

(3) Doplnením všeobecnej podstaty o doplnené súpisové zložky nie sú dotknuté súpisové zložky už zahrnuté vo všeobecnej podstate.

Poučenie

Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis. Ak sa dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku. [ust. § 167j ods. 1 ZoKR]

Kto tvrdí, že majetok nemal byť zapísaný do súpisu, má právo uplatniť u správcu námietku, ktorú správca zverejní v Obchodnom vestníku. Ak ktorýkoľvek veriteľ prihlásenej pohľadávky trvá na zapísaní majetku do súpisu, môže do 60 dní od zverejnenia námietky v Obchodnom vestníku žiadať od správcu, aby vyzval toho, kto podal námietku, aby podal voči veriteľovi, ktorý trvá na zapísaní majetku do súpisu žalobu o vylúčenie majetku zo súpisu. Ak tak žiaden veriteľ prihlásenej pohľadávky neurobí, správca majetok zo súpisu vylúči. [ust. § 167j ods. 2 ZoKR]

Ustanovenia § 76 a 77 sa použijú primerane. [ust. § 167j ods. 3 ZoKR]

Súpis majetku podstát je listina oprávňujúca správcu speňažiť spísaný majetok. Súpis vyhotovuje správca podľa zoznamu majetku predloženého úpadcom, informácií od úpadcu a iných osôb, ako aj vlastných zistení a šetrení. Súpis správca vyhotovuje osobitne pre všeobecnú podstatu a osobitne pre každú oddelenú podstatu; pre posúdenie, či majetok tvorí oddelenú podstatu, sú rozhodujúce údaje uvedené v prihláške zabezpečenej pohľadávky až do márneho uplynutia lehoty na podanie návrhu na určenie pohľadávky, späťvzatia návrhu na určenie pohľadávky alebo rozhodnutia súdu o určení pohľadávky. Len čo je majetok zapísaný do súpisu, iná osoba ako správca nesmie majetok previesť, dlhodobo prenajať, zriadiť na ňom právo k cudzej veci alebo inak zmenšiť jeho hodnotu alebo likviditu. [ust. § 76 ods. 1 ZoKR]

Na požiadanie je správca povinný vydať každému písomné potvrdenie o tom, či majetok uvedený v žiadosti je alebo nie je zapísaný do súpisu. Za vydanie potvrdenia môže správca požadovať náhradu účelne vynaložených nákladov s tým spojených. [ust. § 76 ods. 4 ZoKR]

Správca vykonal zmenu súpisu s ohľadom na vykonané šetrenia a zistenia Správcu aktuálne ku dňu vykonania zmeny súpisu. V prípade, ak má akýkoľvek veriteľ vedomosti o ďalšom relevantnom majetku Úpadcu, informácie o takomto majetku možno poskytnúť Správcovi na verejne dostupných kontaktných údajoch Správcu. To platí rovnako pre informácie, ktoré môžu odôvodniť zmenu a/alebo doplnenie súpisu, a/alebo opätovné stanovenie hodnoty súpisovej zložky, a/alebo preradenie súpisovej zložky do inej podstaty.

V Banskej Bystrici, dňa 28.5.2024.

 

Witt&Kleim Renewals k.s.

správca dlžníka

Július Fertő

JUDr. Ondrej Kalamár

komplementár

(bez priameho podpisu, autorizované ako zverejnenie Správcu v Obchodnom vestníku)