(PO) STONTEC, s.r.o. „v likvidácii“, IČO 36632716

J. Kozáčeka 13, 96001 Zvolen

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Dátum zverejnenia:
31.05.2024
Zverejnený v OV č.:
105/2024
Dlžník/Úpadca:
STONTEC, s.r.o. v konkurze IČO 36632716, , J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen,
Správca:
, Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
4K/16/2016
Spisová značka správcu:
4K/16/2016 S1971
Druh:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Text:

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu oddelenej podstaty veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. a zo súpisu všeobecnej podstaty

(1) Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom Nad Plážou 4419/23, 974 01 Banská Bystrica, so sídlom príslušnej kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako Správca) ustanovený za správcu úpadcu STONTEC, s.r.o. v konkurze, so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, IČO 36 632 716 (ďalej aj len ako Úpadca) uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 21.04.2016, sp. zn. 4K/16/2016, ktoré bolo publikované v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky (ďalej aj len ako „Obchodný vestník“) č. 81/2016 zo dňa 28.04.2016 týmto v súlade ust. § 81 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2016 (ďalej aj len ako „ZoKR do 31.12.2016“) v kontexte ust. § 206d zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZoKR“) v spojení s ust. § 40 ods. 1 písm. f) vyhlášky č. 665/2005 Z.z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len ako Vyhláška) zverejňuje nasledovnú zmenu súpisu oddelenej podstaty veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. a súpisu všeobecnej konkurznej podstaty v konkurze vedenom na majetok Úpadcu spočívajúcu vo vylúčení súpisových zložiek zo súpisu oddelenej podstaty veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. a zo súpisu všeobecnej podstaty.

I. Opis súpisových zložiek

(2) Vylúčenie súpisových zložiek sa týka nasledovných súpisových zložiek zahrnutých v súpise oddelenej podstaty veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. publikovanom v Obchodnom vestníku č. 123/2023 zo dňa 28.6.2023

Súpisová zložka číslo 1

Stručný popis zložky

Pohľadávka - JUDr. Eva Háberová 5 993,00 €

Typ súpisovej zložky

peňažné pohľadávky

Celková suma a mena

5 993,00 €

Právny dôvod vzniku

Platobný rozkaz sp. zn.: 45Up/178/2022 OS BB zo dňa 16.5.2022 právoplatný a vykonateľný 28.6.2022

Dlžník - meno a priezvisko / obchodné meno

JUDr. Eva Háberová

Dlžník - trvalé bydlisko / sídlo

Trhová 1, 960 01 Zvolen

Dlžník - dátum narodenia / IČO

08.02.1963

Splatnosť

28.6.2022

Spoluvlastnícky podiel

1/1

Stav majetku

Pohľadávka je predmetom vymáhania v exekučnom konaní vedenom JUDr. Janou Debnárovou, súdnou exekútorkou pod sp. zn. 337EX 811/22

Súpisová hodnota

5 993,00 €

Deň zapísania majetku

22.6.2023

Dôvod zapísania majetku

pohľadávka voči bývalej správkyni z titulu nevydania výťažku zo speňaženia majetku v oddelenej podstate veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.

Dôvody vylúčenia súpisovej zložky č. 1 zo súpisu

Deň vylúčenia majetku

27.5.2024

Dôvod vylúčenia majetku

(i.) súp. zložku č. 1 nie je možné speňažiť a (ii.) vymáhanie súp. zložky č. 1 je zjavne neúčelné.

Vylúčenie sa realizuje so súhlasom príslušného orgánu zo dňa 21.5.2024.

(3) Vylúčenie súpisových zložiek sa týka nasledovných súpisových zložiek zahrnutých v súpise všeobecnej podstaty publikovanom v Obchodnom vestníku č. 123/2023 zo dňa 28.6.2023

Súpisová zložka číslo 2

Stručný popis zložky

Pohľadávka - JUDr. Eva Háberová 3 300,00 €

Typ súpisovej zložky

peňažné pohľadávky

Celková suma a mena

3 300,00 €

Právny dôvod vzniku

Uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 26.10.2021, sp. zn. 4K/16/2016 právoplatné a vykonateľné 25.4.2022

Dlžník - meno a priezvisko / obchodné meno

JUDr. Eva Háberová

Dlžník - trvalé bydlisko / sídlo

Trhová 1, 960 01 Zvolen

Dlžník - dátum narodenia / IČO

08.02.1963

Splatnosť

25.04.2022

Spoluvlastnícky podiel

1/1

Stav majetku

Pohľadávka je predmetom vymáhania v exekučnom konaní vedenom JUDr. Janou Debnárovou, súdnou exekútorkou pod sp. zn. 337/EX 892/22

Súpisová hodnota

3 300,00 €

Deň zapísania majetku

22.6.2023

Dôvod zapísania majetku

pohľadávka voči bývalej správkyni z titulu pokuty za neposkytnutie súčinnosti

Dôvody vylúčenia súpisovej zložky č. 2 zo súpisu

Deň vylúčenia majetku

27.5.2024

Dôvod vylúčenia majetku

(i.) súp. zložku č. 1 nie je možné speňažiť a (ii.) vymáhanie súp. zložky č. 1 je zjavne neúčelné.

Vylúčenie sa realizuje so súhlasom príslušného orgánu v podobe uznesenia prijatom na zasadnutí so zástupcom veriteľov zo dňa 21.5.2024.

II. Aktuálny stav súpisu

(4) Po vyššie uvedených zmenách nie sú v súpise oddelenej podstaty veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. zapísané žiadne súpisové zložky majetku.

(5) Po vyššie uvedených zmenách nie sú v súpise všeobecnej podstaty zapísané žiadne súpisové zložky majetku.

Poučenie a výzva

Súpis majetku podstát je listina oprávňujúca správcu speňažiť spísaný majetok. Súpis vyhotovuje správca podľa zoznamu majetku predloženého úpadcom, informácií od úpadcu a iných osôb, ako aj vlastných zistení a šetrení. Súpis správca vyhotovuje osobitne pre všeobecnú podstatu a osobitne pre každú oddelenú podstatu; pre posúdenie, či majetok tvorí oddelenú podstatu, sú rozhodujúce údaje uvedené v prihláške zabezpečenej pohľadávky až do márneho uplynutia lehoty na podanie návrhu na určenie pohľadávky, späťvzatia návrhu na určenie pohľadávky alebo rozhodnutia súdu o určení pohľadávky. Len čo je majetok zapísaný do súpisu, iná osoba ako správca nesmie majetok previesť, dlhodobo prenajať, zriadiť na ňom právo k cudzej veci alebo inak zmenšiť jeho hodnotu alebo likviditu. [ust. § 76 ods. 1 ZoKR]

Na požiadanie je správca povinný vydať každému písomné potvrdenie o tom, či majetok uvedený v žiadosti je alebo nie je zapísaný do súpisu. Za vydanie potvrdenia môže správca požadovať náhradu účelne vynaložených nákladov s tým spojených. [ust. § 76 ods. 4 ZoKR]

Správca vykonal zmenu súpisu s ohľadom na vykonané šetrenia a zistenia Správcu aktuálne ku dňu vykonania zmeny súpisu. Aktuálne vyhotovenie súpisu správca vyhotovil s ohľadom na vykonané šetrenia a zistenia Správcu aktuálne ku dňu vyhotovenia súpisu. V prípade, ak má akýkoľvek veriteľ vedomosti o ďalšom relevantnom majetku Úpadcu, informácie o takomto majetku možno poskytnúť Správcovi na verejne dostupných kontaktných údajoch Správcu. To platí rovnako pre informácie, ktoré môžu odôvodniť zmenu alebo doplnenie súpisu, alebo opätovné stanovenie hodnoty súpisovej zložky, alebo preradenie súpisovej zložky do inej podstaty.

V Banskej Bystrici, dňa 28.5.2024.

 

Witt&Kleim Renewals k.s.

správca úpadcu

STONTEC, s.r.o. v konkurze

JUDr. Ondrej Kalamár

komplementár

(bez priameho podpisu, autorizované ako zverejnenie Správcu v Obchodnom vestníku)