Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/64/2023

(FO) Lakatošová Erika (29.04.1964)

Barca 15, 98251 Barca

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
31.05.2024
Zverejnený v OV č.:
105/2024
Dlžník:
Erika Lakatošová IČO 29.4.1964, , Barca 15, 982 51 Barca,
Správca:
, Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
3OdK/64/2023
Spisová značka správcu:
3OdK/64/2023 S1971
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom príslušnej kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako Správca) ustanovený za správcu dlžníka Erika Lakatošová, trvale bytom Barca 15, 982 51 Barca, dátum narodenia 29.4.1964 (ďalej aj len ako Dlžník) uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 19.10.2023, sp. zn. 3OdK/64/2023, ktoré bolo publikované v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky (ďalej aj len ako Obchodný vestník) č. 204/2023 zo dňa 25.10.2023 týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako ZoKRoznamuje, že konkurz na majetok Dlžníka sa končí v dôsledku skutočnosti, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

K záveru, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, dospel Správca na základe preskúmania pomerov Dlžníka v súlade s ust. § 166i ZoKR podľa zoznamu majetku poskytnutého Dlžníkom, súčinností tretích osôb, vlastného vykonaného šetrenia ako aj zo samotného vyjadrenia Dlžníka, pričom z vykonaného šetrenia a speňaženia Správca zistil, že získaný výťažok nepokryje už existujúce náklady konkurzu.

Poučenie

Konkurz na majetok Dlžníka sa zrušuje zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. [ust. § 167v ods. 1 posledná veta ZoKR]

Zrušením konkurzu zaniká Správcovi funkcia správcu konkurznej podstaty Dlžníka; zanikajú účinky podľa ust. § 167b ods. 1 ZoKR, ust. § 167c ods. 2 a 3 ZoKR rovnako ako aj účinky podľa ust. § 167d ZoKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu na majetok Dlžníka tým nie je dotknutá. [ust. § 167v ods. 4 ZoKR]

V Banskej Bystrici, dňa 28.5.2024.

 

Witt&Kleim Renewals k.s.

správca dlžníka

Erika Lakatošová

JUDr. Ondrej Kalamár

komplementár

(bez priameho podpisu, autorizované ako zverejnenie Správcu v Obchodnom vestníku)