(PO) STONTEC, s.r.o. „v likvidácii“, IČO 36632716

J. Kozáčeka 13, 96001 Zvolen

Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov
Dátum zverejnenia:
31.05.2024
Zverejnený v OV č.:
105/2024
Dlžník/Úpadca:
STONTEC, s.r.o. v konkurze IČO 36632716, , J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen,
Správca:
, Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
4K/16/2016
Spisová značka správcu:
4K/16/2016 S1971
Druh:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov
Text:

(1) Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom Nad Plážou 4419/23, 974 01 Banská Bystrica, so sídlom príslušnej kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako Správca) ustanovený za správcu úpadcu STONTEC, s.r.o. v konkurze, so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, IČO 36 632 716 (ďalej aj len ako Úpadca) uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 21.04.2016, sp. zn. 4K/16/2016, ktoré bolo publikované v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky (ďalej aj len ako Obchodný vestník) č. 81/2016 zo dňa 28.04.2016 týmto v súlade s ust. § 38 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako ZoKR) v kontexte ust. § 206d a 206n ods. 1 a 4 ZoKR vo vzťahu k schôdzi veriteľov a (II.) ust. § 38 ods. 1 v spojení s ust. § 107 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2016 (ďalej aj len ako ZoKR do 31.12.2016) v kontexte ust. § 206d ZoKR vo vzťahu k zasadnutiu so zástupcom veriteľov zverejňuje zápisnicu z druhého (II.) zasadnutia so zástupcom veriteľov.

_____________________________________________________________

Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

podľa ust. § 38 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v kontexte ust. § 107 ods. 2 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2016 v spojení s ust. § 11 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 666/2005 Z.z. o Kancelárskom poriadku pre správcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška“)

(ďalej len „Zápisnica“)

1. Všeobecné informácie

1.1. Identifikácia konkurzu - úpadca: STONTEC, s.r.o. v konkurze, sp. zn. konkurzu: 4K/16/2016, sp. zn. správcu: 4K/16/2016 S1971

1.2. Identifikácia konania zasadnutia so zástupcom veriteľov - spôsob konania: hlasovanie per rollam, dátum konania: v deň podpisu zápisnice, čas začiatku: 13:00 hod, zvolanie: na základe žiadosti správcu o poskytnutie súhlasu a uloženie pokynu príslušného orgánu zo dňa 23.4.2024

1.3. Osoby prítomné na zasadnutí so zástupcom veriteľov

1.3.1. Zástupca veriteľov - Slovenská konsolidačná, a.s., sídlo: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 (ďalej len „Zástupca veriteľov“)

2. Program zasadnutia so Zástupcom veriteľov

2.1. Bod. č. 1 programu: Otvorenie zasadnutia so zástupcom veriteľov

2.2. Bod č. 2 programu: Hlasovanie o žiadosti správcu o poskytnutie súhlasu a udelenie pokynu zo dňa 23.4.2024

2.3. Bod č. 3 programu: Záver

3. Bod. č. 1 programu - Otvorenie zasadnutia so Zástupcom veriteľov

3.1. Zasadnutie so Zástupcom veriteľov otvoril Zástupca veriteľov o 13:00 hod. na základe žiadosti správcu Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej len „Správca“), správcu úpadcu STONTEC s.r.o. v konkurze, so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, IČO 36 365 742 (ďalej len „Úpadca“) zo dňa 23.4.2024 o vykonanie zasadnutia so Zástupcom veriteľov a o udelenie súhlasu a uloženie pokynu v súvislosti s vylúčením majetku zo súpisu všeobecnej podstaty.

2. Bod č. 2 programu: Hlasovanie o žiadosti správcu o poskytnutie súhlasu a udelenie pokynu zo dňa 23.4.2024

2.1. Zástupca veriteľov zvolený za zástupcu veriteľov rozhodnutím piatej (V.) schôdze veriteľov Úpadcu konanej dňa 16.8.2023 po oboznámení sa so žiadosťou Správcu podľa obsahu návrhu na prijatie uznesenia obsiahnutého v žiadosti Správcu prijíma nasledovné uznesenie:

„Zástupca veriteľov, spoločnosť Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 v právnom postavení zástupcu veriteľov obchodnej spoločnosti Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom príslušnej kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159, správcovi úpadcu STONTEC, s.r.o. v konkurze, so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, IČO 36 632 716 ako príslušný orgán poskytuje súhlas na vylúčenie súp. zložky č. 2 zo súpisu všeobecnej podstaty a udeľuje pokyn na vylúčenie súp. zložky č. 2 zo súpisu všeobecnej podstaty.“

3. Bod č. 3 programu – Záver

3.1. Zasadnutie so Zástupcom veriteľov bolo ukončené v čase 13:05 hod.

V Bratislave, dňa 21.5.2024.

Zástupca veriteľov

 

Slovenská konsolidačná, a.s.

(podpis zástupcu veriteľov)

_____________________________________________________________

V Banskej Bystrici, dňa 27.5.2024

Witt&Kleim Renewals k.s.

správca úpadcu

STONTEC, s.r.o. v konkurze 

JUDr. Ondrej Kalamár

komplementár

(bez priameho podpisu, autorizované ako zverejnenie Správcu v Obchodnom vestníku)