Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 81OdK/23/2024

(FO) Ficuová Sandra (25.03.1985)

Ondreja Štefanka 3920/5 , 85101 Bratislava

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
03.06.2024
Zverejnený v OV č.:
106/2024
Dlžník:
Ficuová Sandra IČO 25.03.1985, , Ondreja Štefanka 3920/5, 85101 Bratislava,
Správca:
, Zelená 2, 81101 Bratislava,
Spisová značka súdu:
81OdK/23/2024
Spisová značka správcu:
81OdK/23/2024 S1716
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

 

Uznesením Mestského súdu Bratislava III, zo dňa 14. februára 2024, sp. zn. 81OdK/23/2024, bol na majetok dlžníka: Sandra Ficuová, nar. 25.03.1985, trvale bytom: Ulica Ondreja Štefanka 3920/5, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka (ďalej v texte aj „dlžník“), vyhlásený konkurz a naša spoločnosť K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., bola v predmetnom insolvenčnom konaní ustanovená do funkcie správcu. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 42/2024, deň vydania: 28.02.2024.

Podľa ust. § 167v ods. 1, 2 ZKR: „(1) Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

 

Nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle vyššie citovaného zákonného ustanovenia týmto oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Sandra Ficuová, nar. 25.03.1985, trvale bytom: Ulica Ondreja Štefanka 3920/5, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, sa KONČÍ.

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

 

 

K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.

správca konkurznej podstaty