Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 21OdK/74/2024

(FO) Filo Ladislav (12.11.1959)

Miletičova 565, 82109 Bratislava-Ružinov

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
07.06.2024
Zverejnený v OV č.:
110/2024
Dlžník:
Filo Ladislav IČO 12.11.1959, , Miletičova 565 / 33, 82109 Bratislava-Ružinov,
Správca:
JUDr. Ján Polomský , Miletičova 21, 82108 Bratislava,
Spisová značka súdu:
21OdK/74/2024
Spisová značka správcu:
21OdK/74/2024 S1383
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Správca v zmysle ustanovenia §167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.