Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/182/2023

(FO) Januchová Jana (01.01.1990)

Chyžné 160, 04918 Chyžné

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
Dátum zverejnenia:
17.06.2024
Zverejnený v OV č.:
116/2024
Dlžník:
Jana Januchová IČO 01.01.1990, , Chyžné 160, 049 18 Lubeník,
Správca:
, Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
7OdK/182/2023
Spisová značka správcu:
7OdK/182/2023 S1971
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
Text:

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom príslušnej kancelárie Dolná 6, 974 01  Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako Správca) ustanovený za správcu dlžníka Jana Januchová, trvale bytom Chyžné 160, 049 18 Lubeník, dátum narodenia 01.01.1990 podnikajúci pod menom Jana Januchová, miestom podnikania Muráň 296, 049 01 Muráň, IČO 47 740 329 (ďalej aj len ako Dlžník) týmto v súlade ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako ZoKR) oznamuje, že konkurz na majetok Dlžníka sa končí v dôsledku splnenia rozvrhu výťažku v súlade s ust. § 167u ZoKR.

Poučenie

V zmysle ust. § 167v ods. 1 posledná veta ZoKR sa konkurz na majetok Dlžníka zrušuje zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky.

Zrušením konkurzu zaniká Správcovi funkcia správcu konkurznej podstaty Dlžníka; zanikajú účinky podľa ust. § 167b ods. 1 ZoKR, ust. § 167c ods. 2 a 3 ZoKR rovnako ako aj účinky podľa ust. § 167d ZoKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu na majetok Dlžníka tým nie je dotknutá.

V Banskej Bystrici, dňa 12.6.2024.

 

Witt&Kleim Renewals k.s.

správca dlžníka

Jana Januchová

JUDr. Ondrej Kalamár

komplementár

(bez priameho podpisu, autorizované ako zverejnenie Správcu v Obchodnom vestníku)