Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/52/2024

(FO) Fertő Július (04.07.1976)

Višňové 29 , 98262 Višňové

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
21.06.2024
Zverejnený v OV č.:
120/2024
Dlžník:
Július Fertő IČO 04.07.1976, , Višňové 29, 982 62 Višňové,
Správca:
, Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
1OdK/52/2024
Spisová značka správcu:
1OdK/52/2024 S1971
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Oznámenie o zápise pohľadávky z prihlášky doručenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok

Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom príslušnej kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako Správca) ustanovený za správcu dlžníka Július Fertő, trvale bytom Višňové 29, 982 62 Višňové, dátum narodenia 4.7.1976 podnikajúci pod menom Július Fertő, miestom podnikania Višňové 29, 982 62 Višňové, IČO 55 514 910 (ďalej aj len ako Dlžník) týmto v súlade ust. § 167l ods. 3 tretia veta zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako ZoKR) oznamuje, že do zoznamu pohľadávok boli zapísané nižšie identifikované pohľadávky nižšie identifikovaného veriteľa, ktoré boli uplatnené prihláškou doručenou po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty podľa ust. § 167l ods. 3 prvá veta ZoKR.

Názov / meno a priezvisko veriteľa

Sídlo*

IČO*

Celková prihlásená suma

Číslo zápisu zo zoznamu pohľadávok v RÚ

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

Prievozská 2, 821 09 Bratislava - Ružinov

35 724 803

28 648,14 €

4, 5

* V prípade veriteľa – fyzickej osoby, Správca neuvádza dátum narodenia a trvalé bydlisko z dôvodu ochrany osobných údajov. Nakoľko ust. § 167l ods. 3 ZoKR pri identifikácií veriteľa takého údaje nevyžaduje, Správca dospel k záveru, že zverejnenie dátumu narodenia a trvalého bydliska veriteľa – fyzickej osoby nespĺňa požiadavku kladenú na spracovanie osobných údajov zásadou minimalizácie osobných údajov podľa ust. § 8 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ust. čl. 5 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) známe taktiež ako GDPR

Poučenie

Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v registri úpadcov, ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky [primerane ust. § 32 ods. 3 v spojení s ust. § 167l ods. 5 ZoKR].

Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom, zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou [primerane ust. § 32 ods. 5 v spojení s ust. § 167l ods. 5 ZoKR].

Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu pohľadávok a písomne oznámi veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá [primerane ust. § 32 ods. 6 v spojení s ust. § 167l ods. 5 ZoKR].

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive [primerane ust. § 32 ods. 7 písm. a) v spojení s ust. § 167l ods. 5 ZoKR] a na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa ust. § 32 ods. 19 ZoKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu [primerane ust. § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ust. § 167l ods. 5 ZoKR].

Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania [primerane ust. § 32 ods. 11 v spojení s ust. § 167l ods. 5 ZoKR].

Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie nevydal [primerane ust. § 32 ods. 13 v spojení s ust. § 167l ods. 5 ZoKR].

Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú [primerane ust. § 32 ods. 16 v spojení s ust. § 167l ods. 5 ZoKR].

Pohľadávku popretú veriteľom so súhlasom tohto veriteľa môže správca písomne uznať, ak o jej určení ešte nerozhodol súd. Uznaním sa popretá pohľadávka v uznanom rozsahu považuje za zistenú [primerane ust. § 32 ods. 17 v spojení s ust. § 167l ods. 5 ZoKR].

Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu považuje za zistenú [primerane ust. § 32 ods. 18 v spojení s ust. § 167l ods. 5 ZoKR].

Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 € a najviac 10 000 € [ust. § 32 ods. 19 v spojení s ust. § 167l ods. 5 ZoKR].

Preddavok na trovy možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok [ust. § 32 ods. 21 druhá a nasl. vety v spojení s ust. § 167l ods. 5 ZoKR].

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ [ust. § 167l ods. 5 prvá veta ZoKR].

V Banskej Bystrici, dňa 18.6.2024.

 

Witt&Kleim Renewals k.s.

správca dlžníka

Július Fertő

JUDr. Ondrej Kalamár

komplementár

(bez priameho podpisu, autorizované ako zverejnenie Správcu v Obchodnom vestníku)