Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/101/2017

(FO) Žilinská Magdaléna (19.07.1963)

Dr. Janského 4/77 , 96501 Žiar nad Hronom

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
18.05.2018JUDr. Ing. Bernard Pekár PhD.Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
08.09.2017JUDr. Ing. Bernard Pekár PhD.Súpis všeobecnej podstaty
25.08.2017JUDr. Ing. Bernard Pekár PhD.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
17.07.2017JUDr. Ing. Bernard Pekár PhD.Iné zverejnenie
17.07.2017JUDr. Ing. Bernard Pekár PhD.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
07.07.2017Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu