(PO) Juraj Kočiš, s. r. o., IČO 45961590

Obchodná 21/165, 90024 Veľký Biel

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
21.01.2020JUDr. Marek Benko LLMOznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
13.12.2018JUDr. Marek Benko LLMOznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
19.11.2018JUDr. Marek Benko LLMOznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
07.11.2018JUDr. Marek Benko LLMOznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
28.09.2018JUDr. Marek Benko LLMOznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
24.09.2018JUDr. Marek Benko LLMOznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
17.09.2018Okresný súd Bratislava I Súd priznáva správcovi: JUDr. Marek Benko, Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava, zn. správcu: S1478., ...
17.09.2018Okresný súd Bratislava I Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Marek Benko, Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava, zn. správ...
17.09.2018Okresný súd Bratislava I Súd pri výkone pôsobnosti veriteľského výboru ukladá správcovi: JUDr. Marek Benko, Záhradnícka 46, ...
14.05.2018JUDr. Marek Benko LLMOznam o zvolaní schôdze veriteľov
26.04.2018JUDr. Marek Benko LLMOznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
26.04.2018JUDr. Marek Benko LLMSúpis všeobecnej podstaty
09.04.2018JUDr. Marek Benko LLMOznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
09.04.2018JUDr. Marek Benko LLMVýzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
23.03.2018Okresný súd Bratislava IVyhlásenie konkurzu, Ustanovenie správcu
09.01.2018Okresný súd Bratislava IUstanovenie správcu,
07.12.2017Okresný súd Bratislava IZačiatok konkurzného konania