(PO) ARMALES, a.s., IČO 36475726

Duchnovičova 282/1, 06761 Stakčín

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
23.08.2022Mgr. Andrej Fekete Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
29.07.2022Mgr. Andrej Fekete Iné zverejnenie
31.03.2022Okresný súd PrešovI. U k l a d á Ing. Jozefovi Zuščákovi, nar. 22.08.1959, trvale bytom Jesenského 2704/181, 069 01 S...
21.01.2022Mgr. Andrej Fekete Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
07.12.2021Okresný súd PrešovI. U k l a d á Ing. Jozefovi Zuščákovi, nar. 22.08.1959, trvale bytom Jesenského 2704/181, 069 01 S...
01.04.2021Mgr. Andrej Fekete Súpis všeobecnej podstaty
22.01.2021Mgr. Andrej Fekete Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
13.11.2020Mgr. Andrej Fekete Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
24.09.2020Mgr. Andrej Fekete Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
24.07.2020Mgr. Andrej Fekete Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
07.07.2020Okresný súd PrešovUstanovenie správcu, Odvolanie správcu
29.05.2020BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
14.11.2019BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
11.11.2019BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
29.10.2019Okresný súd PrešovO z n a m Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AR...
07.10.2019BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
04.09.2019Okresný súd Prešov uznáva konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: ARMALES, a.s., so sídlom Duchnovičova 282/1, 067 61 S...
28.08.2019Okresný súd Prešovpotvrdzuje prevod pohľadávok prihlásených v konkurze úpadcu z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa,...
13.08.2019Okresný súd Prešov O z n a m Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ARMALES, a....
13.06.2019Okresný súd Prešov Priznáva správcovi - Mgr. Radovan Muzika, so sídlom kancelárie Štúrova 30, 066 01 Humenné paušálnu ...