Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/145/2017

(FO) Sedláková Miriama (04.07.1980)

Plzenská 2840, 08001 Prešov

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
30.09.2020Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
24.10.2019Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
24.10.2019Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
17.09.2019Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
30.10.2017Okresný súd Prešov u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet sprá...
20.10.2017Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu