Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/126/2017

(FO) Pénzešová Júlia (07.08.1957)

Žerotínova Bašta, P.O.BOX 144, 19 , 94002 Nové Zámky

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
22.04.2020Ing. Jana Fülöpová Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
21.04.2020Ing. Jana Fülöpová Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
16.03.2020Ing. Jana Fülöpová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
24.02.2020Ing. Jana Fülöpová Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
24.02.2020Ing. Jana Fülöpová Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
24.02.2020Ing. Jana Fülöpová Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
24.02.2020Ing. Jana Fülöpová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
28.01.2020Ing. Jana Fülöpová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
27.11.2019Ing. Jana Fülöpová Súpis všeobecnej podstaty
27.11.2019Ing. Jana Fülöpová Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
27.11.2019Ing. Jana Fülöpová Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
27.11.2019Ing. Jana Fülöpová Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
27.11.2019Ing. Jana Fülöpová Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
05.10.2018Okresný súd Nitra I/ P o u k a z u j e správcovi: Ing. Jana Fülöpová, so sídlom kancelárie Štefánikova tr. 79, 949 0...
24.11.2017Ing. Jana Fülöpová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
24.11.2017Ing. Jana Fülöpová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
24.11.2017Ing. Jana Fülöpová Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
27.10.2017Okresný súd NitraVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu