Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/321/2017

(FO) Chamko Marian (25.11.1956)

Slovenského Nár. Povstania 184, 97697 Nemecká

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
24.11.2020Recovery group, k. s.Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
23.10.2020Recovery group, k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
23.10.2020Recovery group, k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
20.08.2020Recovery group, k. s.Súpis všeobecnej podstaty
29.10.2019Recovery group, k. s.Iné zverejnenie
19.06.2019Recovery group, k. s.Súpis všeobecnej podstaty
20.03.2019Recovery group, k. s.Súpis všeobecnej podstaty
15.01.2019Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
20.11.2017Ing. Janka Dobrocká MBAVýzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
20.11.2017Ing. Janka Dobrocká MBAOznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
20.11.2017Ing. Janka Dobrocka MBAOznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
03.11.2017Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu