Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-37K/24/2017

(PO) LEAM s.r.o., IČO 36722219

Na Hriadkach 51, 841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
15.08.2023I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
18.07.2023I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
27.06.2023I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
15.06.2023I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
05.06.2023I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
30.05.2023I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty
30.09.2022I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty
09.05.2022I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
29.04.2022I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty
15.03.2022I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
20.01.2022I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Výmaz poznámky o spornom zápise
22.03.2021I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
11.08.2020I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
15.06.2020I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
08.06.2020I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Súpis oddelenej podstaty
26.08.2019I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
20.08.2019I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
16.07.2019I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
03.07.2019I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
21.12.2018I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty