(FO) Ostružlík Roman (21.10.1976)

Šíd 234, 98601 Šíd

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
04.03.2020Okresný súd Banská BystricaUstanovenie správcu
28.01.2020Okresný súd Banská BystricaOdvolanie správcu
11.11.2016Ing. Andrej Konkoľ Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
13.07.2016Ing. Andrej Konkoľ Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
14.04.2016Ing. Andrej Konkoľ Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
21.12.2015Ing. Andrej Konkoľ Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
25.11.2015Ing. Andrej Konkoľ Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
25.11.2015Ing. Andrej Konkoľ Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
08.09.2015Ing. Andrej Konkoľ Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
05.06.2015Ing. Andrej Konkoľ Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
05.05.2015Ing. Andrej Konkoľ Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
24.01.2014Okresný súd Banská BystricaUstanovenie správcu
20.12.2013Okresný súd Banská BystricaOdvolanie správcu
19.11.2013Okresný súd Banská BystricaUstanovenie správcu
30.09.2013Okresný súd Banská BystricaOdvolanie správcu
28.02.2013Okresný súd Banská Bystrica Súd p r i z n á v a Ing. Jozefovi Žitníkovi, PhD. so sídlom kancelárie Ul. Prof. Sáru 44, 974...
07.01.2013Ing.,PhD. Jozef Žitník Súpis všeobecnej podstaty
07.01.2013Ing.,PhD. Jozef Žitník Súpis oddelenej podstaty
13.12.2012Ing.,PhD. Jozef Žitník Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
03.12.2012Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie konkurzu, Ustanovenie správcu