Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/392/2017

(FO) Ďurík Vladimír (13.07.1976)

Kuzmányho 1223, 97401 Banská Bystrica

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
28.01.2021Recovery group, k. s.Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
16.12.2020Recovery group, k. s.Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
30.11.2020Recovery group, k. s.Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
06.11.2019Recovery group, k. s. Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
06.11.2019Recovery group, k. s. Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
03.10.2019Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
18.09.2019JUDr. Denisa Pejchalová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
13.12.2018JUDr. Denisa Pejchalová Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
23.07.2018JUDr. Denisa Pejchalová Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
07.06.2018JUDr. Denisa Pejchalová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
21.05.2018JUDr. Denisa Pejchalová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
21.05.2018JUDr. Denisa Pejchalová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
09.04.2018JUDr. Denisa Pejchalová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
15.03.2018JUDr. Denisa Pejchalová Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
07.02.2018JUDr. Denisa Pejchalová Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
01.02.2018JUDr. Denisa Pejchalová Súpis všeobecnej podstaty
16.01.2018JUDr. Denisa Pejchalová Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
01.12.2017JUDr. Denisa Pejchalová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
28.11.2017Okresný súd Banská BystricaVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu